Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag op SAIL KAMPEN.

sail kampenSail Kampen is met 200.000 bezoekers uitgegroeid tot een groots evenement met landelijke uitstraling. In 2010 besteden tal van plaatselijke, regionale en landelijke media aandacht aan dit grootste Paasevenement van Nederland.

Voorbeelden:
NOS Journaal, Radio 1, Telegraaf, Trouw, NRC, Hart van Nederland, Nu.nl, RTV Oost, Wegener Media, de Stentor en tal van regionale en plaatselijke media.
Media-partner RTV Oost deed vier dagen live-verslag van Sail Kampen voor radio, tv en internet.

Sail Kampen is vanwege haar gevarieerde nautische programma geschikt voor alle media, zoals radio, televisie, kranten, magazines en internet. slide_mensenDaarnaast maken ook de deelnemers en bezoekers uit alle windstreken tegen het decor van de eeuwenoude Hanzestad Kampen uw reportages tot een succes

EN WAT DOE IK DAAR; geboren en opgegroeid aan de andere kant van de IJssel in IJsselmuiden …droomde ik aan de IJsselkade over verre zeereizen. Als 15 jarige ging ik naar zee. Dat was 1964. Nu 50 jaar later heb ik er 6 wereldreizen op zitten en nog een paar andere tochten en daar ga ik over vertellen. Ik weet het; SAIL KAMPEN is in de eerste plaats een buiten gebeuren; dat heet “scheepjes kijken” maar kom ook even binnen in de voormalige van Heutzkazerne want daat hen ik het ijspaleis2SPITSBERGEN EXPERIENCE opgezet; een panorama foto van 40 meter lerngte en daar tussen geef ik lezingen, signeer boeken en DVDs. Vrijdag en Zaterdag is ook Patz van der Sloot aanwezig met zijn prachtige kinderboeken waaronder HET AVONTUURLIJKE EILANDEN BOEK … op reis met kapitein Klots.

Posted in Uncategorized | Comments Off

About a nautical event in Holland called SAIL KAMPEN and some thoughts about a new ocean race. (Dutch/English)

Er zijn een dozijn THEOCEANCLUB leden, maar beschouw het niet als een club. Sommigen van jullie gaan mee naar Kaap Finisterre. Maar anderen zijn gewoon alleen geinterresseerd in de nautische gebeurtenissen rond mij en mijn boot. En weer anderen lezen alleen de geestelijke overpeinzingen. Ik kan en wil dat ook niet splitsen. Zoals de oceanen met elkaar verbonden zijn en samen de zee vormen zo verbind de ene gedachte de ander.
Als je het zo wilt zien !!

DSC_0372Gedurende SAIL KAMPEN van 18 t/m 21 april geef ik dagelijks korte lezingen. In de voormalige Van Heutz kazerne richten we een enorm SPITSBERGEN EXPERIENCE in met een panorama foto van 40 meter lengte. U waant u in het IJSPALEIS.
Ik zorg dat ik voldoende boeken bij me heb en er is vast ook wel tijd voor een bakkie met Henk.

Nu nog wat; er bestaan een aantal zeilraces over de oceanen. Een er van is de Route Du Rhum, de start is 1 november, en wat hoorde ik; Robin Knox Johnston die nu 75 is, doet met met zijn nieuwe Open60. Pure pleasure schreef hij.
Er ging nog een ander bericht aan me voorbij over een nieuwe race; de two-handed New York naar Barcelona race. Start 1 juni.

brunelWe mogen blij zijn dat we een deelnemer hebben in de Volvo Ocean Race. En je zult zien team Brunel met Bouwe Bekking geef ik alle kans tot de eind overwinning. Maar jammer aan al die andere races doen geen Nederlanders mee. WE krijgen het niet voor elkaar.
En dat is voor de grote zeilerij heel triest in Nederland. Als ik 20 jaar jonger was dan kocht ik gewoon de oude Open60 Brunel toen van Hans Bouscholte …. en deed gewoon mee ! Stel er komt een sponsor … niet dat ik daar mee bezig ben …. stel er komt een sponsor en het hoeft geen miljoenen te kosten .… ja, dan kochten we gewoon de oude Open60 Brunel …. en deden gewoon mee. Solo in de Route du Rhum of double handed in de New York Barcelona.

mb_cape_finisterre.. maar zoals jullie weten ga ik dit jaar met m’n SOLITARIO naar Kaap Finisterre …. pure pleasure ! Ik heb nu 3 gasten en nog 3 belangstellenden.

Daarnaast is er een format naar een paar omroepen gestuurd voor TV covering i.s.m HatsiekiedeeTV van Frans Mouws.

In English
There are a dozen THEOCEANCLUB members, but do not consider it as a club . Some of you go with me to Cape Finisterre. But others are simply just interested in the nautical happenings around me and my boat. And others read only the spiritual thoughts. I can not and do not want to split it. As the oceans are interconnected and together form the sea so connects one thought the other.

During SAIL KAMPEN from 18 / 21 April, I give daily a couple of short lectures. We will exibit a huge SPITSBERGEN EXPERIENCE with a panoramic photo of 40 meters in length. Imagine you are in the Ice Palace .
I make sure I have enough books with me, and there is probably time for a cup of coffee with Henk .

Something else ; there are a number of ocean racing. One of them is the Route du Rhum, the start is November 1 , and what I heard; Robin Knox Johnston who is now 75, is competing with his new Open60. Pure pleasure, he wrote.
And there was another message about a new race; The two-handed New York to Barcelona race. Starting June 1.

We are lucky that we, the Dutch, have a participant in the Volvo Ocean Race. And you will see the Brunel team with skipper Bouwe Bekking has a chance to the final victory. But sorry to all the other races there are no Dutch participants. And that’s a shame for the sailing scene in the Netherlands. When I was 20 years younger than I just bought the old Open60 Brunel formerly sailed by Hans Bouscholte …. and just competed! Suppose there is a sponsor … not that I am trying to find one … imagine there will be a sponsor and it does not cost millions … I ‘m 65 years of age and I would go ! Solo in the Route du Rhum or double handed in the New York Barcelona.

caminante… But as you know I’m going this year with my SOLITARIO to Cape Finisterre …. pure pleasure! I now have 3 guests and 3 other interested parties. In addition, a format is sent to a pair of Dutch TV broadcasters with collaboration of HatsiekiedeeTV.

Still, yes still an interesting thought.

Posted in Uncategorized | Comments Off

BELANGRIJKE MEDEDELING voor overgebleven Koffie Met Henk kandidaten. (only in Dutch)

sail kampenDit is een BELANGRIJKE MEDEDELING voor de overgebleven VOORINSCHRIJVERS van REIZEN TUSSEN ZAND EN IJS.
Er zijn nu twee Koffie Met Henk geweest. De derde zou eigenlijk deze week plaatsvinden maar ik ben een week flink verkouden geweest en heb deze toen opgeschort. De boeken liggen voor u klaar. De meesten zijn al langs geweest in Harderwijk en in Kampen. Maar ik heb nog een stapeltje liggen …

Nu stel ik voor dat gedurende SAIL KAMPEN van 18 t/m 21 april u uw exemplaar op kunt halen. Ik geef dan dagelijks lezingen en uitleggingen over nieuwe plannen. In de voormalige Van Heutz kazerne richten we een enorm SPITSBERGEN EXPERIENCE in met een panorama foto tussen de 30 en 50 meter lengte. U waant u in het IJSPALEIS.

DSC_0372Ik zorg dat ik voldoende boeken bij me heb en er is vast ook wel tijd voor een bakkie met Henk.

Als er na SAIL KAMPEN nog overblijvers zijn dan komt er nog een Koffie Met Henk in Amsterdam

Posted in Uncategorized | Comments Off

“Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.”

“Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.”

by Antonio Machado
This is from Campos de Castilla. The stanza, translated and quoted more fully is this:

Caminante, son tus huellas el camino, y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.

Wanderer, your footsteps are the road, and nothing more; wanderer, there is no road, the road is made by walking. By walking one makes the road, and upon glancing behind one sees the path that never will be trod again. Wanderer, there is no road– Only wakes upon the sea.

Zwerver, jouw voetstappen zijn de weg, niets meer; Zwerver, er is geen weg, de weg maak je al lopende. Al lopende maak je de weg, en als je omkijkt, zie je het spoor, dat je nooit meer zult bewandelen. Zwerver, er is geen weg, alleen het kielzog in de zee.

Posted in Uncategorized | Comments Off

About fear as a force and a bit about the upcoming journey (Dutch/English)

dc-titleAngst is zo’n hard woord. Ik gebruik het bijna nooit. Bang zijn klinkt al wat beter. Maar toch, ook dat gebruik ik weinig; een zwaar gevoel in m’n maag, ja dat ken ik ….

Er is mij gevraagd waarom ik mensen naar Galicië laat komen en ze niet mee neem door de Golf van Biskaje. Het antwoord is dat dit niks te maken heeft met het ”gevaar” van de Biskaje want ik vaar er door op 3 mooie stille dagen maar het heeft te maken met de “wachttijd” tot die 3 mooie stille dagen. Dat kan een weekje of zo langer duren en dan gaat uw geboekte week misschien voorbij; “stand-by” liggend in de haven van Falmouth…

Toch die “dy-hard” die juist de Biskaje door wil kan contact op nemen … always possibilities ….

Inschepen op een spirituele reis is als met een kleine boot de oceaan te bevaren op zoek naar onbekende landen. In eerste intantie is er opwinding maar vroeg of laat zul je ook angst tegenkomen. De mens is een ontdekker maar dan … wat wacht er achter de horizon. Angst is een universele ervaring. Zelfs de kleinste insect voelt het.

Het is niet zo verschrikkelijk dat we angst voelen wanneer wij worden geconfronteerd met het onbekende. Het maakt deel uit van het leven, iets wat we allemaal delen. Wanneer we beginnen aan een onderneming dan hebben we alle soorten van verwachtingen. We zijn op zoek naar antwoorden die de honger die we al langer voelen zal stillen. Dingen worden pas heel duidelijk wanneer er nergens is om naar te ontsnappen.

Waar we het over hebben is vertrouwd te raken met de angst van de leegte, niet als een manier om problemen op te lossen, maar om een complete ondergang van de oude manieren van denken, zien, horen enz te ondergaan. De soorten van de ontdekkingen heeft te maken met geloven in iets. Religie is een verzamelwoord, spiritualiteit is een modern woord. Geestelijk is een ouderwets woord en verwijst naar religies. Laten we open staan voor woorden als; geloof en geestelijk om elkaar proberen te begrijpen. Die hebben veel meer te maken dan met de moed om te sterven. Het is juist de moed om voortdurend te sterven. Vroeg of laat we begrijpen we dat.

Dus de volgende keer als je je angstig voelt, beschouw jezelf gelukkig. Dit is waar de moed geboren wordt. Meestal denken we dat moedige mensen hebben geen angst kennen. De waarheid is dat ze een zijn met de angst. Het is een kracht. De truc is om ontdekker te blijven en niet om iets of onszelf te redden, zelfs als we weten dat er iets niet gaat hoe we dachten dat het moest gaan.

Angst mag geen leider zijn. Het leven is een goede leraar en een goede vriend. Dingen zijn altijd in een overgangsfase. De bron van onrust is het pad van het ware ontwaken … doorgaan, doorzetten, verder naar die onbekende horizon … dat is de weg !

Fears-are-storiesFear is such a harsh word. I almost never use it. Afraid sounds a little better . Yet, I also use the expression “a heavy stomach”, so I know what fear is but than what is fear ?

I have been asked why I let people come to Galicia, and not take them with me while crossing the Bay of Biscay. The answer is that this has nothing to do with the ”fear” of the Biscay as I intend to cross during 3 lovely days but it has to do with the “waitingtime ” until those three beautiful days get there. That could take a week or longer and then your booked week could be nothing more than “stand -by” lying in the port of Falmouth.

Yet the “dy-hard” who wants to cross the Biscay can always take contact me … always possibilities ….

Embarking on a spiritual journey is like a small boat sailing the ocean in search of unknown lands. At first there is excitement but sooner or later you will also encounter fear. Man is an explorer but fear may come when thinking about the unknown behind the horizon. Fear is a universal experience. Even the smallest insect has that “instinct” feeling.

It’s not that terrible that we feel fear when faced by the unknown. It is part of life, something we all share. When we begin our exploration, we have all kinds of expectations. We are looking for answers and hope the answers found will stills the hunger for answers. But things become very clear when there is nowhere to escape to.

What we are talking about is to familiarize yourself with the fear of emptiness, not as a way to solve problems, but familiar to a complete collapse of the old way of thinking, seeing, hearing etc. These types of discoveries has to do with believing in something. Religion is a generic word. Spiritual is an old fashioned word and refers to religions . Let us be open to words like: faith and spiritual to try to understand each other. These have much more to do with the courage to die. It is the courage to die constantly.
Sooner or later we will understand.

So the next time you feel fear, consider yourself lucky. This is where courage is born. Usually we think that brave people do not have fear. The truth is that there are no-one without. It is a force . The trick is to discover the fear of the void, not to save ourselves or something, even when we know that something is going an other way than we thought it should go .

Fear is no teacher. Fear is a force which can be used. Life is a good teacher and a good friend. Things are always in transition. The source of instability is the path of true awakening … continue, continue, continue to the unknown horizon … that’s the spiritual path.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Here I am … here Solitario is moored for the winter.

Posted in Uncategorized | Comments Off

… my essential sea.

blueshores…and now, nothing more,
I want to be alone with my essential sea…
I don’t want to speak for a long time,
Silence! I want to learn,
I want to know if I exist.

Pablo Neruda

Posted in Uncategorized | Comments Off

About passage makers versus powerboats ( Dutch/English)

imagesEr zijn veel verschillen tussen een echte ‘Passagemaker’ en een gewone motorboot. De motorboot die je op de meeste boot-shows tegenkomt zijn ontworpen om misschien wel honderden kilometers achter elkaar door te varen. Maar een echte lange afstand motorboot moet minstens 3.000 nautische mijlen / 5500 Km, zonder bij te tanken door kunnen gaan. Een Passagemaker moet echt zelfvoorzienend zijn en moet genoeg brandstof, voorraden en water mee kunnen nemen. De gewoon motorjacht is niet geschikt voor de lange afstand.

Zelfs mijn eigen Solitario heeft een gelimiteerd actieradius. Ik kan 2500 liter brandstof mee menem. Dat is genoeg voor 2000 mijl. Maar wil ik er de oceaan mee oversteken dan moet er een extra tank van 1000 liter in komen.

In het blad MOTORBOOT (www.motorboot.com) ga ik hier eerdaags verder op in.

There are many differences between a true ‘Passagemaker’ and a regular powerboat. The cruising powerboat that you find at most boat shows may be designed for cruising over hundreds of miles. A true passagemaking powerboat must be capable of cruising thousands, at least 3,000 nautical miles / 5500 Km, without refueling or taking on stores and water. A Passagemaker must be truly self-sufficient and a good weight carrier. The typical “Trawler Yacht” that is manufactured as a stock off the shelf powerboat is not suitable for passagemaking.

Watch my SOLITARIO entering Hornsund ( Svalbard – Spitsbergen).

Even my own passagemaker, mv Solitario has a limit in her passage range. She can carry 2500 liters of fuel. This gives her a range of 2000 miles. So when I want to cross the oceans I have to add an other tank to carry the extra 1000 liter.

In the Dutch magazine MOTORBOOT ( www.motorboot.com) I will write some articles about the real passage makers.

Posted in Uncategorized | Comments Off

“Our duty, as men and women, is to proceed as if limits to our ability did not exist. We are collaborators in creation.” ― Pierre Teilhard de Chardin (Dutch/English)

“Our duty, as men and women, is to proceed as if limits to our ability did not exist. We are collaborators in creation.” ― Pierre Teilhard de Chardin.

salvador_dali_-_a_caravelaHier ben ik en nergens anders. Toch weet ik ook waar ik niet ben. Dat soort gedachten overkomen mij meer dan eerder. eerder was ik meer met mijzelf bezig. Nu ga ik meer op in het Anders. Ik kijk naar de verte … daar aan de horizon. Ik kijk naar de lucht … daar in het oneindige. Een zichtbare en een onzichtbare wereld vloeien langzaam in elkaar over. De ware meester echter begeeft zich van de ene in de andere wereld zonder het verschil op te merken. De wereld ligt daar aan mijn voeten. De hoge hemel boven mij. Hebben jullie wel eens gekeken naar het schilderij van Salvador Dali “a caravela”.

Ik ken “arm chair adventurers”die op avontuur gaan in een boek en ik ken “leave it all behind denkers” die met een boek weg, ver weg kunnen dromen tot buiten ons sterrenstelsel.

Ik ken ze !

“Our duty, as men and women, is to proceed as if limits to our ability did not exist. We are collaborators in creation.” ― Pierre Teilhard de Chardin

Here I am and nowhere else. Yet I also know that I’m nowhere. That kind of thoughts are coming to me more than before. Rather, I was more concerned with myself. Now I’m more into the Other. I look at the distance … there towards the horizon . I look at the sky … as infinity. Visible and invisible world slowly flow into each other. However, the true master moves from one to the other world without noticing the difference.
The world is there at my feet.

caravela klklThe high sky above me. Have you ever looked at the painting of Salvador Dali “a caravela”…

I know “arm chair adventurers” who go on adventures in a book and I know “leave it all behind thinkers” who can dream beyond our galaxy with a book. Away, far away ….

I know them !

Posted in Uncategorized | Comments Off

Over lezingen/about lectures but only in Dutch.

Omslag-fotoboek LEZINGEN en VOORDRACHTEN …. tijdens SAIL KAMPEN 18 t/m 21 april, lopende voorstellingen, gratis toegang.

4 april voor de OBS de Regenboog in Ens
17 april voor de Rabo IJsseldelta.
17 t/m 21 april pakt SAIL KAMPEN groots uit en daar ben ik aanwezig met THE SPITSBERGEN EXPERIENCE mmv Frans Mouws, met rondleiding, lezingen, koffie en de CircusPatz over kapitein Klots en andere avonturen.
4 mei in de Maarlenhof IJsselmuiden
13 mei voor de Filosofiegroep van het Straatpastoraat in Amsterdam

Posted in Uncategorized | Comments Off