The dream of a ridiculous man (Dutch/English)

Het is zomer. Ik zou onderweg moeten zijn Maar eigenlijk hou ik mezelf tegen. Wat niet wil zeggen dat ik niet onderweg ben. Alleen is het niet naar Noorwegen en vervolgens Shetllands en Faroe eilanden met als zomer-einddoel IJsland. Het is allemaal niet zo ver weg. Spitsbergen is een stuk verder maar door allerlei zelfgekozen omstandigheden worden het korte tripjes; iets wat ik haat …waterrecreatie heet dat. Oh nu niet boos worden, dit is niet blasé, dit zeg ik met respect naar ieder mens en zijn/haar keuze. Maar om dit uit te leggen zal ik een voorbeeld noemen.

so3Hij is boven de 70, zeilde een paar keer rond de wereld, hij was diverse keren op Spitsbergen en zeilde via de noordelijke route naar Newfoundland … zijn vrouw ging vaak mee. Een jaar geleden verkocht hij zijn boot. Ach zei hij; natuurlijk kun je op je 80ste nog steeds naar de Carib … maar alle ellende die je op die leeftijd over je uitroept hoor je niet in het nieuws.

Voorbeelden die niet in het nieuws komen: weken rond gedreven op de Atlantische oceaan, door de kustwacht van Venezuela binnen gebracht en geen centen genoeg voor de reparatie. Ander voorbeeld; een paar honderd mijl uit de kust van Portugal onderweg naar de Azoren, mast gebroken, van boord gehaald door de Portugese kustwacht en nu al jaren in onmin met de verzekering. Verhalen die niet in het nieuws komen. Iedereen op elke leeftijd kan iets overkomen maar als je niet meer in de mast kunt klimmen dan is het voorbij en verkoop je de boot.

Ja maar zei ik, je kunt toch ook hier in de buurt blijven of heerlijk alleen weekenden er op uit ? Nee zei hij; al dat geknoei met bootjes … !!

A3Begrijp me goed. Ik kom ook uit de scheepvaart en zelfs mijn 6 rond de wereld reizen hadden meer te doen met scheepvaart dan met waterrecreatie. Ik lees verslagen van rond de wereldzeilers en het gaat bijna altijd over de heerlijke ankerplekken, de mooiste stranden, de palmbomen en de vrienden die ze maken in de gastvrije havens. Over de zee wordt nauwelijks geschreven zoals om een voorbeeld te noemen Bernard Moitessier het deed in de Lange Route.

En een motorboot dan, is dat niks voor je ?

AIk kreeg een duidelijk antwoord; NEE zei hij want dan heb ik er een bootje bij zoals de meesten van ons naast een huis er een bootje bij hebben. De reizen die hij maakte waren zijn leven. Zijn boot was zijn leven. Het onderweg zijn was zijn leven. Dat gedoe op het IJsselmeer was niets voor hem. Probeer mij te begrijpen. Dit is niet negatief. Dit is het verschil tussen de recreatievaarder en de beroepsvaart. Varen doe je samen. Ik lees die bulletins altijd. Varen doe je samen …

Ik was blij een gelijkdenkende tegen te komen. Daarom ben ik misschien ook nog steeds bezig met dat Route du Rhum plan (er lopen nu 3 proposals) and I shall go on and on…totdat …

Intussen heb ik een bod gedaan op een 24 ft catamaran; een kleintje om een beetje met bootjes te knoeien …because that’s an other dream of a ridiculous man.

Maar een keer is dat ook voorbij ! In het Engels heet dat “he swallowed the anchor “. Letterlijk vertaald “hij heeft het anker ingeslikt “, … of “he found a home and accepted it “ !

Summertime and I should be on the way But I stay here. This does not mean that I am not moving. Only it’s not to Norway and the Shetlands and Faroe Islands with the summer-goal to Iceland. Iceland is not all that far away. Svalbard is a lot further but self-selected circumstances are keeping me here.

Moving yes but short trips and I do not like to go from port to port with only a couple of hours between. I am a long distance sailor !! Lets try to explain it with the words of an other sailor.

He is over 70, sailed a few times around the world, several times to Svalbard and sailed via the northern route to Newfoundland … his wife often went along. He sold his boat a year ago. Of course, he said, you can still sail to the Caribbean when you’re 80 … but about all the misery at that age you do not hear in the news.

Lets give some examples: weeks adrift in the Atlantic Ocean, at last rescued by the Coast Guard of Venezuela and no money for repairs. Another example; a few hundred miles off the coast of Portugal on their way to the Azores, mast broken, removed from the vessel by the Portuguese Coast Guard and years now at odds with the insurance. At anyone at any age something can happen, its not only age but when you can’t climb the mast anymore then it’s over and you sell your boat.

Yes, I said, you can buy a smaller boat and sail here in the area or go on out for delicious “alone” weekends? No, he said; all that messing around with boats … !! Do not misunderstand me. I am a professional sailor and all my circumstances had more to do with shipping than with water recreation.

zee2I read sailing reports from around the world and it’s almost always about the wonderful anchorages, the most beautiful beaches, palm trees and the friends they make in welcoming ports. About the sea is rarely written as … to give an example Bernard Moitessier did in the Long Route.

And a power boat ?

I got a clear answer; NO he said because than I will have a boat, like most of us next to a house. The trips he made were his life. His boat was his life. The route was his life. Leisure stuff was not for him. Try to understand me. This is not negative. This is the difference between the leisure sailor and professional sailing. I was pleased to meet a like-minded. Therefore, I am perhaps still working on that Route du Rhum plan and I shall go on and on….

Meanwhile, I’ve placed a bid on a 24 ft catamaran; a small one … because that’s an other dream of a ridiculous man.

But once it’s enough! In English that’s called ‘he swallowed the anchor “… or “he found a home and accepted it”!