Het andere plan – the other plan. (Dutch/English).

 

Het is prachtig weer. Het lijkt op een vroege zomer maar zelfs volgende week is onvoorspelbaar. Mensen genieten van de vrije dagen en het mooie weer. Dat mag ook. Ze verdienen het zelfs want de rest of laat ik zeggen het overgrote deel van de tijd leeft men in de wereld van het patroon; slaap, eet, werk, eet, slaap …en er tussendoor; de tuin, de TV, het nieuws, de familie, de dokter ..slaap, eet, werk, slaap …en rekeningen betalen.

De wereld van vandaag is een vreemde plaats. Vanaf het begin van ons leven worden we aangemoedigd om een bepaald pad te lopen, waardoor oogkleppen ons ontmoedigen om alternatieven te zoeken naar anders dan wat de kudde doet of denkt. Het leven is zo complex dat alleen als we er aandacht aan besteden, we ons realiseren dat er een oneindig aantal mogelijkheden zijn. Dat we in een tijd van onbehagen leven komt omdat men zich te vaak afvraagt waarom de dingen zijn zoals ze zijn en niet accepteren dat hun denkwijze of gedrag aanpassing nodig heeft om tot een ander, natuurlijk en duurzaam leven te komen.
Soms ontdekt je dat het noodzakelijk is plannen om een doel te bereiken te veranderen . Dit is niet altijd een slechte zaak, want als het leven te voorspelbaar zou het snel saai worden.

Het andere plan komt dichter bij.
Ik kan niet alles en moet een keer beslissen over dit of dat.

Noorwegen gaat waarschijnlijk niet door. Dit of “dat” is the question. Het “dat” is dat ik oktober maandje naar British Colombia en de “panhandle” van Alaska zou willen. Kennissen die ik al jaren beloofd heb te komen. Natuurlijk ga ik deze zomer wel heerlijk varen en ankeren in o.a. Ijsseldelta gebied.

Definitief besluit nog niet genomen.
Groet Henk.

 The weather is beautiful. It looks like an early summer but even next week is unpredictable. People enjoy the day off and the beautiful weather.They deserve it because the rest or let me say the vast majority of time they live in the world of the modern slave: sleep, eat, work, eat, sleep … and in between; the garden, the TV, the news, the family, the doctor .. sleep, eat, work, sleep … and paying the bill.

Today’s world is a strange place. We are inundated with signals from early on in life, encouraging each of us to walk a particular path, establishing blinders on us along the way to discourage us from looking for alternatives to what the herd is doing or thinking. Life is so complex that only if we are paying attention, we realize that there are an infinite number of possibilities to what the human experience could be, and we come see that the world is on fire because individuals all too infrequently question why things are the way they are, failing to notice that their mindset or behavior needs adjustment in favor of more intelligent, common sensical, or sustainable patterns of existence.

Sometimes you discover that it is necessary to change plans to achieve a goal. This is not always a bad thing, because if life is too predictable it would soon be boring.

The other plan is coming closer. I have to decide; this or that. The voyage north I probably postphone. Its this or that, that’s the question. I would like to go in october with the autumn colours to British Colombia and the panhandle of Alaska. Also to see those who I have promised for years to come. That does not mean I am not sailing this summer. No I will go for a good ride close home and anchor in the Ijsseldelta area.

Definitive decision not taken yet.

Greetings Henk


Posted in Travel by with comments disabled.