De kracht van eenzaamheid/The power of solitude (Dutch/English)

Soms zit de zon in een heiige nevel. Soms valt de wind bijna helemaal weg. Als dit een race zou zijn geweest had ik mij geĆ«rgerd. Nu niet. Nu neem ik waar en voel elke beweging, elk geluid, elke zonnestraal. Hoe zal ik het zeggen; als ik het geluid hoor van die enkele vogel dan hoor ik meer dan geluid, dan hoor ik de vogel. Als ik het geluid hoor van het suizen van de wind, dan hoor ik meer dan suizen, dan hoor ik de wind. Als ik het geluid hoor van de voortgang door het water, dan hoor ik het water. Ik voel mijzelf tot in elke vezel. Natuur is een abstractie. Natuur is meer, veel meer dan het groene gras. Natuur is de handreiking naar de oorsprong, het zijn speelt zich af tussen hemel en aarde. Hier op zee zijn geen hinderpalen tussen mij en mijn oer-zijn. Ben je op zee religieuzer dan aan de wal ? Religie is het verkeerde woord. Het heeft niets met dogma’s of instellingen te maken daar wordt je eerder door afgeleid. Het is je gevoel uit je binnenste. Praat je er over ? Weinig, want we spreken een andere taal. Het leidt tot niets, overleg te plegen met wie een andere Weg bewandelt, zei Confusius! In een wereld waar je steeds maar weer wordt afgeleid is eenzaamheid een zegen.

Sometimes the sun is no more than a hazy haze. Sometimes the wind is almost completely gone. If this would be a race, I would have been annoyed. Not now. Now I observe and feel every movement, every sound, every ray of the sun. How shall I say it; when I hear the sound of that single bird I hear more than sound, then I hear the bird. When I hear the sound of the whirlwind, then I hear more than whizzing, then I hear the wind. When I hear the sound of progress through the water, I hear the water. I feel myself, every fiber of it. Nature is an abstraction. Nature is more, much more than the green grass. Nature is the guide to the origin, it takes place between heaven and earth. Here at sea there are no obstacles between me and my primal being. Am I more religious at sea than on land? Religion is the wrong word. It has nothing to do with dogmas or institutions. It is that strong feeling from within. I am on my own. It leads to nothing, to consult with those who walk a different Way, Confusius said! In a world where you are constantly being distracted, loneliness is a blessing.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.