Koers, de verte en het verlangen/ course, the far distance and a heart of desire (Dutch/English)

Ik loop door de uitgestrektheid van de polder en de hele hemel draait op de middag om me heen. Het mag dan vaak grijs zijn, altijd is er een strook van blauwheid, met witte wolken. De ene keer ligt mijn koers naar het zuiden, de andere keer naar het noorden. Niet altijd naar die heldere lucht daar aan het eind van het grijs. Ik loop, ik vaar, ik beweeg me naar de richting van mijn hart. Want als er geen hart, is, als er geen verlangen heerst, als er geen dromen zijn dan pas wordt het grijs, donker. Een krijger werkt met zijn gevoel en wijkt niet af van de gekozen weg. Wel kiest hij een richting op een kruising. Aarde, lucht zee, zon en maan. De dag helder, de nacht donker. Twee kanten van het licht zoals de achterkant van de maan. Met in het achterhoofd gedachten die zich uiten in een lied. Zoekt en je zult vinden. Zeg nooit ik heb gezocht en niet gevonden. Zeg ook niet ik heb gevonden zonder ooit gezocht te hebben. Zeg; ik heb gevonden na gezocht te hebben.  Ik kijk naar de verre verte …

I walk through the vastness of a flat country and the whole sky revolves around me at noon. It may often be gray, there is always a strip of blueness, with white clouds. Sometimes my course is heading south, the other time to the north. Not always to that clear sky there at the end of the gray. I walk, I sail, I move towards the direction of my heart. For if there is no heart, if there is no desire, if there are no dreams, then it becomes gray, dark. A warrior works with his feeling and does not deviate from the chosen path. He does choose a direction at a crossing. Earth, sky sea, sun and moon. The day clear, the night dark. Two sides of the light like the back of the moon. With thoughts in mind that express themselves in a song. Seek and you will find. Never say I have searched and not found. Also do not say I’ve found without ever having sought. Say; I have found after having sought.  I look at the distant distance …