… travel far, but do not forget your home, the man said { in Dutch and English)

Het leven was als de rivier, kronkelend tussen de oevers, steeds verder tot aan de monding. ‘s Avonds zat hij bij een kampvuur. Hij zag diverse hutten en mensen liepen heen en weer. Hij kreeg een maaltijd aangereikt door een vrouw. Een man zat tegenover hem en begon te vertellen.
Raaf maakte de mens eerst van steen, maar vond dat dit te makkelijk was. Dus schiep hij ons opnieuw, deze keer uit stof, en we werden sterfelijk. De dood gaf betekenis aan het leven. De eindigheid van een leven geeft meer intensiteit aan onze zoektocht naar waarheid, naar schoonheid, naar geluk, naar liefde en naar onszelf. Alle levende en niet-levende dingen hebben een geest en dieren hebben een eigen persoonlijkheden. De natuur is niet alleen een bron van leven, maar ook van spirituele kracht; het natuurlijke en bovennatuurlijke zijn verweven. Iemand die in de natuur is, is nooit alleen; … reis ver, maar vergeet je thuis niet, zei de man en keek hem aan.
Hij keek over de lege rivier. Het kabbelen van het water was het enige geluid. Het was windstil. Op de oevers bewoog er niets behalve de eland, de beer en de lynx. Hoog in de lucht zag hij arenden. Rotsen, begroeid met varens staken boven het water uit. De bomen waren donkere dennen en gebleekte berken.
Soms leek het alsof hij door een donker oerwoud voer als de rivier op plaatsen smal werd en de bomen hun donkere schaduw op het water lieten vallen maar even verderop werd de rivier weer breder en strekten zich op de heuvels weilanden uit. Op andere plaatsen nestelden zich zwaluwen in de steile modderoever. In het noorden zag hij sneeuw op de toppen van de bergen liggen.
Life was like the river, winding between the banks, further and further up to the mouth. In the evening he sat at a campfire. He saw several huts and people walked back and forth. He was given a meal by a woman. A man sat opposite him and began to tell.
Raven made man of stone, but found that this was too easy. So he created us again, this time out of dust, and we became mortal. Death gave meaning to life. The finiteness of a life gives more intensity to our search for truth, to beauty, to happiness, to love and to ourselves. All living and non-living things have a mind and animals have their own personalities. Nature is not only a source of life, but also of spiritual power; the natural and supernatural are intertwined. Someone who is in nature is never alone; … travel far, but do not forget your home, the man said and looked at him.
He looked over the empty river. The lapping of the water was the only sound. It was windless. Nothing but the elk, the bear and the lynx moved on the banks. He saw eagles high in the sky. Rocks, overgrown with ferns, protrude above the water. The trees were dark pines and bleached birch trees.
Sometimes it seemed as if he was passing through a dark jungle when the river in places became narrow and the trees dropped their dark shadow on the water, but a little further on the river became wider again and stretched pastures on the hills. In other places, swallows nestled in the steep mud bank. In the north he saw snow lying on the tops of the mountains.