It leads to nothing, to consult with those who walk another Way, Confusius said!( Dutch/English)

In 2018 ging ik dus even terug naar Alaska SE. Ik nam het vliegtuig naar Seattle en vandaar ferryboten van Alaska ferries naar SE, land zonder wegen. Hier heb ik een fotoboekje van gemaakt. Full colour, A4, 6 paginas tekst , 40tal foto’s.   Te verkrijgen bij mij €22,50 incl post.

 

 

Soms zit de zon in een heiige nevel. Het brandt dan minder. Soms valt de wind bijna helemaal weg. Als dit een race zou zijn geweest had ik mij geërgerd. Nu niet. Nu neem ik waar en voel elke beweging, elk geluid, elke zonnestraal. Hoe zal ik het zeggen; als ik het geluid hoor van die enkele vogel dan hoor ik meer dan geluid, dan hoor ik de vogel. Als ik het geluid hoor van het suizen van de wind, dan hoor ik meer dan suizen, dan hoor ik de wind. Als ik het geluid hoor van de voortgang door het water, dan hoor ik het water. Ik voel mijzelf tot in elke vezel. Natuur is een abstractie. Natuur is meer, veel meer dan het groene gras. Natuur is de handreiking naar de oorsprong, het zijn speelt zich af tussen hemel en aarde. Hier op zee zijn geen hinderpalen tussen mij en mijn oer-zijn. Ben je op zee religieuzer dan aan de wal ? Religie is het verkeerde woord. Het heeft niets met dogma’s of instellingen te maken daar wordt je eerder door afgeleid. Het is je gevoel uit je binnenste. Praat je er over ? Weinig, want we spreken een andere taal. Het leidt tot niets, overleg te plegen met wie een andere Weg bewandelt, zei Confusius!

Soms drijft er mee gespoeld drijfhout aan. Er zal bij iemand die gevoel heeft voor de aard der dingen, zeker een diep, troebel verband groeien tussen de onstuimige zuiverheid van de zee. Wanneer daar, in zijn heimwee naar een oorspronkelijk paradijs, een dromer voet aan wal zet, wil hij slechts wezens ontmoeten, die in elk opzicht de wonderwezens uit legenden evenaren. Elk landschap is een heiligdom. De dromer vergist zich natuurlijk, want dit is de kust van de dood, waar geen rekening gehouden wordt met menselijke keuzes. Achter de lange, hoge pier ligt de haven met vissersboten. De vissers roepen elkaar dingen toe, de zilte wind waait de woorden weg. De zilte zeelucht is heerlijk. De vissers zijn juist teruggekeerd en staan bij elkaar. Zouden ze tevreden zijn met hun leven. Ik zie de schemering van het licht achter de bergen steeds zwakker worden. Donkere golven breken op het strand. De zee is de weg naar nieuwe bestemmingen achter de horizon en een aantal van die bestemmingen zijn moeilijk te bereiken.

Sometimes the sun is in a hazy mist. Sometimes the wind almost completely disappears. If this had been a race I would have been annoyed. Not now. Now I perceive and feel every movement, every sound, every ray of sunshine. How shall I say; if I hear the sound of that single bird then I hear more than sound, I hear the bird. When I hear the sound of the wind whistling, I hear more than whistling, I hear the wind. When I hear the sound of progress through the water, I hear the water. I feel myself in every fiber. Nature is an abstraction. Nature is more, much more than the green grass. Nature is the guide to the origin. Here at sea there are no obstacles between me and my primal life. Are you more religious at sea than ashore? Religion is the wrong word. It has nothing to do with rules and regulations. It is your feeling from within. Are you talking about it with others? Not much, because we speak a different language. It leads to nothing, to consult with those who walk another Way, Confusius said!

The beach is full of driftwood. There will certainly be a deep, murky connection between the turbulent purity of the sea for someone who has a sense of the nature of things. When a dreamer sets foot ashore in his nostalgia for an original paradise, he only wants to meet beings who, in every respect, are equal to the wonderbeings from legends. Every landscape is a sanctuary. The dreamer is of course mistaken, because this is the coast of death, where human choices are not taken into account. Behind the long, high pier lies the harbor with fishing boats. The salty sea air is delicious. The fishermen have just returned and are standing together.  I see the twilight behind the mountains getting weaker. Dark waves break on the beach. The sea is the way to new destinations behind the horizon and some of those destinations are difficult to reach.


Posted in Uncategorized by