After the Amsterdam in water boatshow (Dutch/English)

AAAOp de HISWA te water heb ik zeker 200 tot 250 mensen aan boord gehad. Ik vertelde verhalen en gaf antwoord op allerhande vragen. Hoe ik er toe kwam een motorboot te kiezen, of ik nog weer ga zeilen, hoe ver het is met de Route du Rhum, wat mijn beste boek is, waar mijn nieuwe boek over gaat … Daarna heb ik een klein weekje bij Simon Rhebergen gelegen. Ik wilde eerste de Solitario een werfbeurt geven maar besloot dit volgend voorjaar te doen.

AToen over het Ijsselmeer naar het Ketelmeer en op een van de stilste plekjes in Nederland, het IJsseloog, ten anker gelegen. Nu ben ik weer terug in de haven van Roggebotsluis. De wolken trekken over, soms regent het, soms schijnt de zon.

Komend weekend ga ik naar het Dominicaner klooster in Huissen. Luisteren, stil zijn, anders denken. De hersenen zijn er bij gebaat om uitgedaagd te worden. Op dat moment worden nieuwe neuronetwerken ontwikkeld. Hoe doet u dit? Neem onderweg eens een andere route dan normaal. Doe eens iets met uw ‘verkeerde’ hand. Hierdoor wordt de activiteit in de hersenhelften afgewisseld. Leer er een taal bij. Doe geregeld totaal nieuwe dingen, dat prikkelt de hersenwerking. Ga eens naar een andere supermarkt om boodschappen te doen. Begin aan een nieuwe cursus of opleiding. Leer een muziekinstrument bespelen of ga zingen. Muziek maken en zingen verbetert de coördinatie en stimuleert de verbinding tussen de linker- en rechterhersenhelft. Puzzel en doe andere braingames, deze stimuleren de hersenwerking.

Waarom ? Waarom is de eerste vraag wat een kind stelt aan zijn/haar moeder of vader. Waarom … ik leer te leven zonder waarom ! Uitdagingen behoeven geen extreme dingen te zijn. Het schrijven van een fictie-boek is een uitdaging. Ik reed door het land tussen Kampen en de Roggebotsluis, over de Zwartedijk de landerijen in … daar staat een schuur onder 3 bomen. Dat gaf me inspiratie. Zal ik eens een zin verklappen op blz 120 ? Ach waarom ?

AAAAIk schrijf een artikel voor MOTORBOOT, werk aan de ROUTE DU RHUM, schrijf in BESTEMMING ONBEKEND, geniet van de STILTE, de LEEGTE, de VERTE, het GROTE NIETS, het AL AANWEZIGE.

Blz 120: Er is geen laatste woord. Er is altijd wel een vervulling net buiten mijn bereik. Ik ben een burger van drie koninkrijken: het lang geleden en ver weg, het hier en nu, en het nog niet. Het verlicht mij van de last van het weten wat ik niet kan weten. In plaats van een openbaring van de zin van het leven, wordt het wonder van de zee, de vogels en de bomen mij elke dag gegeven.

At the Amsterdam-in-water-boatshow I certainly had 200 to 250 people on board. I told stories and gave answers to all sorts of questions. How did I choose a motorboat, or will I ever be sailing again, how is the progress for the Route du Rhum 2018, which is my best book, what is my new book about … Then I was berthed for a week with Rhebergen Multihull Yachts. At first I wanted to haul out Solitario for maintenance but decided to do it next spring. Then sailed to Ketelmeer and anchored at one of the quietest spots in the Netherlands, the IJsseloog. Now I’m back in the port of Roggebotsluis. Great clouds in the sky, sometimes it rains, sometimes the sun shines.

Next weekend I’m going to a Dominican monastery in Huissen. Listen, be quiet, to think differently. The brains have to be challenged. At that time, new neuro networks are being developed. How to do this? Take a different route than usual. Do something with your ‘wrong’ hand. As a result, the activity in the cerebral hemispheres alternated. Learn a new language. Do totally new things, which stimulates brain activity. Go look at another supermarket. Embark on a new course or training. Learn to play an instrument or start to sing. Music and singing improves coordination and stimulates the connection between the left and right hemispheres. Puzzle or do other brain games, they stimulate brain activity.

AAAAAWhy? Why is the first question a child asks his/her mother or father. Why … I’m learning to live without asking why! Challenges do not need to be extreme. Writing a fiction book is a challenge. I drove through the country between Kampen and the Roggebotsluis … there is a barn beneath three trees. That gave me inspiration.

I write an article for MOTORBOOT. I work on the Route du Rhum, I am writing my novel FATE UNKNOWN, I enjoy the silence, the emptiness, the vastness and the ALL PRESENT.

Page 120 from DESTINATION UNKNOWN : There is no last word. There is always an accomplishment just out of my reach. I am a citizen of three kingdoms: the long ago and far away, the here and now, and the not yet. It relieves me of the burden of knowing what I can not know. Instead of a revelation of the meaning of life, the wonder about the sea, the birds and the trees given to me every day.


Posted in Sense and Logic by with comments disabled.