Modern Explorers ( Dutch/English)

A modern ExplToen een van Magellaens (1480-1521) schepen terug kwam in Lissabon was er geen “record -keeping” instituut om hen het predicaat eerste rond de wereld te verlenen. Het schip dat aan kwam was bijna een wrak en de mannen aan boord waren meer dood dan levend. De ontdekkingen van de wereld zijn bijna altijd gedaan om een staat, een land of een aantal rijke families nog rijker te maken. Maar de meeste van de mannen aan boord moeten van het avontuurlijke type zijn geweest. Ik moet zeggen, de meesten maar ben daar niet zeker van omdat een deel van de bemanning werd geronseld of alleen aan boord hadden aangemonsterd om aan de hand van de wet te ontsnappen. De meesten van deze mannen kwamen niet terug. Zo werd de wereld ontdekt .

Wanneer is dit veranderd ? Wanneer moest een ontdekker de eerste zijn ? Eerste op de Mount Everest, eerste Non-stop, eerste op de Maan. Is het eigenlijk belangrijk? Is het belangrijker dan het avontuur zelf ? Of is de ontdekker slechts een avontuurlijke type die zich niet kan of wil aanpassen aan de als normaal beschouwde wereld? Amundsen, Scott , Slocum, Moitessier, Knox-Johnston ? Tussen die laatste twee beginnen we een verschil in houding te zien. Robin Knox-Johnston (1939 – heden) wilde de eerste zijn terwijl Bernard Moitessier (1925-1994) ontdekte dat eerste zijn niets meer is dan een terugkeer naar waar hij vandaan kwam .

De zee is de weg naar nieuwe bestemmingen achter de horizon en een aantal van die bestemmingen zijn moeilijk te bereiken .

(uittreksel uit The New Explorers, ISBN 9780500516843, uitgegeven door Thames and Hudson 2013)

A modern ExplWhen one of Magellaens (1480-1521) ships came back in Lisbon there was no record-keeping institute to brand it as a first around the world. The ship which came in was almost a wreck and the men on board where a dying few of a proud crew which sailed away to discover the world. The discoveries of the world have almost always been done to benefit a state, a country or some rich families. But most the men on board must have been of the adventurous types. I must say; most, but I am not sure because part of the crew was shanghaied or were only on board to escape the hand of the law. Most of these men did not come back. Thats how the world was discovered.

So when did it change ? When did a discovery had to be a first ? First on Mount Everest, first Nonstop, first on the Moon. And is it important ? Is it important for the discoverer ? Or is the discoverer only an adventurous type who cannot or will not fit into the, lets call it, the normal world ? Amundsen, Scott, Slocum, Moitessier, Knox-Johnston ? Between the last two we begin to see a difference in attitude. Robin Knox-Johnston (1939-present) wanted to be the first while Bernard Moitessier(1925-1994) found out during the voyage that first is nothing more than a returning to where he came from.

Seafaring is searching for new destinations behind the horizon and some of the chosen destinations are hard to get to.

(extract from The New Explorers, ISBN 9780500516843, published by Thames and Hudson, 2013)


Posted in Writings by with comments disabled.