Route du Rhum, the boat, the book, progress ( Dutch/English)

Ja maar als je op de TV komt heb je toch zo een sponsor ! Nee, zo werkt het niet … en is dat of dat bedrijf niet iets of een goed doel … nee, zo werkt het niet. Een idee is niet genoeg. Het is business … zaken doen dus !

Na een succesvol SAIL en HISWA te Water is het lezingen seizoen weer begonnen. Twee heb ik er al weer gehad. Deze maand nog twee en november een stuk of 6. Allen besloten dus moet eens weer gaan denken over een Koffie met Henk in december.

Powewr216m racer/cruiser, Malcolm Tennant designed, New Zealand built. The personal boat of a professional shipwright. Simple, strong. Fast. Beachable with retractable daggerboards and cassette rudders. Proven shorthanded vessel. 16m x 9m, 5800 kg, 118.72sqm sail area. Builder: J.R. Murphy.

Is het een spannend boek, vroeg iemand mij … LOT ONBEKEND groeit … hier nog 2 stukjes uit hoofdstuk 2 en 4.

Langs de hemel liepen bleke strepen naar de rand van de aarde. Hij keek naar de verre verte. Een rode vlakte afgewisseld met hier en daar een struik. Een eenzame boom brandde in de woestijn. Een boom door de bliksem in brand gestoken. Hij knielde in het hete zand en keek naar verkoolde spinnen en hagedissen. Sommige lagen er bij alsof ze nog steeds iets levend uit de grond probeerden te halen. De geur van gebakken aarde waar de mieren in hun eigen taal repten over het dragen van stukjes schors en andere kapotte spullen naar hun ondergrondse wereld. De gang van het universum en de sterren aan de hemel. De ondergrondse bronnen van water, de rotsrichels en het groene kruid, de eetbare vruchten en bessen en zwermen vogels en andere dieren. Allen levend in hun naam en in de verhalen die hun geest bevatte.

COVER droomlandkopiekopieHij liep langs de berghelling over de hard geworden sneeuw. Het spoor van een lynx had zijn voetstappen gekruist. De taiga werd soms door hagelbuien aan het zicht onttrokken. De storm probeerde dan de bomen te ontwortelen. Boven in de kruinen hingen afgerukte takken. Hij kon de taiga ruiken. De wind verspreidde de geur van levend hout. De winter duurde maar de hut was zijn redding. In zover zelfs dat hij het zijn huis ging noemen. Hij kon uren voor het raam zitten en keek naar de vallende sneeuw of opwaaiende oude bladeren of takjes. Hij dacht niet aan toen en hij dacht niet aan later. Wolken dreven over. Stuifsneeuw dwarrelde over de ijsvlakte. De taiga kon stil zijn. De taiga kon ruisen in de wind. Het licht was schemer. De dagen kort. Rust, dacht hij, rust en geen mens verwacht mij hier. Onder de opgestapelde houtblokken ritselde een muis.

Working on the plan. Route du Rhum 2018.

Tennant Top Twitter16m racer/cruiser, Malcolm Tennant designed, New Zealand built. The personal boat of a professional shipwright. Simple, strong. Fast. Beachable with retractable daggerboards and cassette rudders. Proven shorthanded vessel. 16m x 8.5m, 5800 kg, 118.72sqm sail area. Builder: J.R. Murphy.

FATE UNKNOWN is growing …

Across the sky pale stripes streamed to the edge of the earth. He looked into the far distance. A red plain interspersed with the occasional shrub. A lone tree burned in the desert. A tree stuck by lightning. He knelt in the hot sand and saw charred spiders and lizards. Some were as if she were still alive, trying to get something off the ground. The smell of baked earth where the ants in their own language scurried about carrying bits of bark and other broken stuff to their underground world. The state of the universe and the stars in the sky . The underground sources of water, rock ledges and the grasses, the edible fruits and berries and flocks of birds and other animals. All live in their name and in the stories that contained their minds.

He walked along the mountainside over the hardened snow. The trace of a lynx had crossed his footsteps. The taiga was sometimes obscured by hailstorms. The storm then tried to uproot the trees. Up in the treetops hung broken branches. He could smell the taiga. The wind spread the fragrance of living wood. Winter lasted and the cabin was his salvation. Even to the extent that he was going to call the cabin his home. He could sit for hours at the window and watched the snow falling. He did not think then and he did not think of later. Clouds drifted over. Snow drifted across the ice. The taiga was silent. Taiga could rustle in the wind. The light was twilight . The days short. Calm, he thought, peace and no one expects me here. Under the piled logs rustled a mouse .

Posted in Uncategorized by with comments disabled.