… en wat doe je deze zomer ? … what are your plans this summer ? ( Dutch/English)

Lot Onbekend is dus uit. Het is geen zeilboek wel een reisboek maar niet wat je van een reisboek verwacht. Het verhaal begint in 1712 toen het VOC schip Zuytdorp op de Australische kust te pletter liep. Dus een historische roman ? Nee, en vooral geen roman … ik heb niets met dat woord … maar literair technisch is het een roman, fictie gebaseerd op werkelijkheid en het eindigt in het nu !

 

En boek moet spannend zijn en het moet gaan over mensen …

Er is eens een proef gedaan bij koeien; in een wei werd een groot billboard neergezet met daarop allemaal koeien en alle koeien in de wei kwamen naar dat billboard en keken naar dat plaatje. Toen werd er een afbeelding van een grazige groene wei neergezet en geen enkele koe had belangstelling. Koeien zijn geinteresseerd in koeien.

Het zelfde telt voor mensen.

Het is wonderlijk te lezen over filosofen, die nu allemaal dood zijn en te merken dat ze allemaal een beetje gelijk hebben of hebben gehad. Als ze in de huidige maatschappij konden kijken zouden ze zeggen: zie je, ik heb toch gelijk gehad. En hebben ze geen gelijk gehad dan volgt de verklarende filosofische fase. Maar de maatschappij zou ook zo geworden zijn zonder het denken der grote denkers. Het leven is een niet te stoppen proces en niets kan dat veranderen. Maar in het korte moment van je levensloop kan je iets heiligs overkomen, dat tegen alle strijd en nood opweegt.

Jaren later werd het hem soms in een flits of een schim duidelijk, dat wat gebeurd, vele malen gebeurd en weer zou kunnen gebeuren, al was het alleen maar in zijn geest. Dit zijn in feite steeds dezelfde geschiedenissen, waarbij de geschiedenis, die niet gebeurde, de andere afloste. En na de windstilte kwam de wind. Onbewegelijk stond een engel op de achterplecht. Zijn witte vleugels straalden licht.

DIT JAAR heb ik besloten in Nederland te blijven … geen waarom … gewoon en ik ben me van plan terug te trekken op mijn plekje in het Ketelmeer. Ik heb hier een boek liggen en de eerste zin is: This is the most beautiful place on earth. De tweede zin luidt:There are many such places.

Op het water drijven tientallen witte zwanen. Dit gebied is zo wonderlijk mooi. Er zijn geen havens en geen terrassen. Geen geroezemoes van mensen, huizen en straten. Wolken drijven over. Een merel roept. De oevers zijn groen. Luisterend naar het geluid van de wind. Ver weg en zo dichtbij…

Lot Onbekend (Fate Unknown) is published but unfortunate only in Dutch. It is not a sailing book but a travel book but not what you expect from a travel book. The story begins in 1712 when the VOC ship Zuytdorp crashed on the Australian coast. So an historical novel? No, … but literally technically it is a novel, fiction based on reality and it ends in the present!

And a book must be exciting and it must be about people …

Once a test was done on cows; in a meadow a large billboard was placed with cows on it and all the cows in the meadow came to that billboard and looked at that picture. Then a picture was changed to a grassy green meadow and no cow was interested.

Cows are interested in cows.

The same counts for people.

It is wonderful to read about philosophers, who are all dead now. If they could look into today’s society they would say: you see, I was right. And if they were not right then the explanatory philosophical phase follows. But society would have become that way without the thinking of the great thinkers. Life is an unstoppable process and nothing can change that. But in the short moment of your life you can come across something sacred that outweighs all struggles and needs.

Years later it became clear to him in a flash or a shadow that what happened, happened many times and could happen again, if only in his mind. These are in fact always the same histories, in which history, which did not happen, relieved the others. And after the calm, the wind came. An angel stood immovably on the aft deck. His white wings radiated light.

THIS YEAR I decided to stay in the Netherlands … no questions … and I am planning to retreat to my anchorage in the Ketelmeer. I have a book and the first sentence is: This is the most beautiful place on earth. The second sentence is: There are many such places.

Dozens of white swans float on the water. This area is wonderfully beautiful. There are no ports. No hassle of people, houses and streets. Clouds drift over. A blackbird is calling. The riverbanks are green. Listening to the sound of the wind. Far away and so close by …