Those of you who rounded Cape Horn, might be interested in a formal recognition by our Foundation in the town of Hoorn. (Dutch/English) De Stichting Kaap Hoorn-vaarders … het vervolg en de tusitala …

De Stichting Nederlandse Kaap Hoornvaarders heeft als doel het in brede kring levend houden van de herinnering aan de grote zeilvaart.

www.kaaphoornvaarders.nl

ERKENNING KAAP HOORN-RONDING

NL : Wie een Kaap Hoorn-ronding heeft gedaan, is wellicht geïnteresseerd in een formele erkenning hiervan door de Stichting.

UK : Those of you who rounded Cape Horn, might be interested in a formal recognition by our Foundation in the town of Hoorn.

Er moet minstens 3000 zeemijl motorloos zijn gezeild, waarbij zowel de 50° Z op de Grote Oceaan als de 50° Z op de Atlantische Oceaan moet zijn gekruist en Kaap Hoorn moet zijn gerond.

Ik heb 3 certificaten: voor de rondingen met de Alisun (1989), de Zeeman (1993) en de C1000 (1997).

Met de Campina heb ik Kaap Hoorn ook gerond. Maar die telt dus niet mee voor de officiele ronding van 50 Z naar 50 Z

2002 op een Paasweekend… omdat ik rekening moet houden met de wind op de terugtocht ga ik dus eerst noord van Isla de Hornos langs om zo het eiland en Kaap Hoorn te ronden. Het blijft goed weer, maar er staan vlagen. De Hoorn steekt overal bovenuit. Per VHF meld ik mij bij de vuurtorenwachter. Een solitario zegt hij… bueno navigation. Ik zeil door Paso Mar del Sur en kom voor het donker aan bij Caletta Martial. Ik anker en maak erwtensoep uit een pakje en gooi er een blik erwten door. Ik heb een heerlijk voldaan gevoel.

 

NA DE NEVER ENDING VOYAGE MET DE JUNIPER (2007 -2011) kocht ik een totaal ander schip. Een zeescheepje dat wel. Geen zeilschip. Ik wilde eindelijk ook eens comfortabel wonen …. je wordt ouder, papa … in 2013 voer ik met de SOLITARIO naar Spitsbergen en in 2015 naar Galicie (NW Spanje ) … geen “geporthop” … al dat gedoe met havens … nee, de zee, mijn leven.  …. dat wil niet zeggen dat ik klaar ben met het vertellen van verhalen …. in Polynesie ben ik een “tusitala”  storyteller ….

www.kaaphoornvaarders.nl   this is the website of the Dutch Cap Hornier Society.

RECOGNITION CAPE HORN-ROUNDING

NL: Anyone who has done a Cape Horn rounding may be interested in a formal recognition by the Foundation.

UK: Those of you who rounded Cape Horn, might be interested in a formal recognition by our Foundation in the town of Hoorn.

At least 3,000 nautical miles must be sailed motorless, with both the 50 ° S in the Pacific and 50 ° S in the Atlantic crossed and the Cape Horn rounded.

I have 3 certificates: for the roundings with Alisun (1989), Zeeman (1993) and C1000 (1997).

I also rounded Cape Horn with Campina (2002).

But it does not count for the official rounding from 50 S to 50 S.

2002 during an Easter weekend … because I have to take into account the wind on the way back, I first go north of Isla de Hornos to round the island and Cape Horn. The weather remains good, but there are gusts. The Hoorn rises above everything. I report to the lighthouse keeper by VHF. Solitario he says… bueno navigation. I sail through Paso Mar del Sur and arrive at Caletta Martial before dark. I anchor and make pea soup from a packet and toss in a can of peas. Feeling satisfied.

 

 

AFTER THE NEVER ENDING VOYAGE WITH THE JUNIPER (2007 -2011) I purchased a completely different vessel. A sea-going vessel though. Not a sailing ship. I finally wanted to live comfortably…daddy, gets older … in 2013 I sailed SOLITARIO to Svalbard and in 2015 to Galicia (NW Spain)… no porthopping… all that hassle with ports… the sea is my life.  … It doesn’t mean I am finished with my storytelling … I am a “tusitala” Polynesian for storyteller …


Posted in Uncategorized by with comments disabled.