Hoe graag je ook aankomt, een zeeman houdt van de zee. (Dutch/English) .. I have visited hundreds of islands and anchored at a thousand anchorages. I have sailed the strangest routes in the world and depended on the sea, wind and ice. I saw the colors of the ice and saw the strength of the ice and was amazed. I have experienced the emptiness of the polar region. I have gazed across wide seas …

Elke reis heeft z’n eigen bekoringen. Ach…, er zijn momenten genoeg om te klagen. Geen wind of wind uit de verkeerde hoek, zeilen kapot, achterliggen op het schema. Allemaal zaken die de reis lijken te verpesten. Deze reis is geen samenloop van omstandigheden. Net zo goed als de mens geen slachtoffer is van toevalligheden. Wij zijn scheppers van onze eigen omstandigheden. Geen gezeur over waar het aan ligt; bij hem of bij haar. Nee, het ligt aan jezelf. Je schept je eigen wereld. Natuurlijk zijn daarbij omstandigheden die je dwingen om iets te kiezen. Maar ook daarna blijf je eigen keuze bepalend. Luister naar de stem in jezelf. Volg je hart, die klopt.

Dat lange afstand zeilen, dat was mijn fascinatie. Hoe graag je ook aankomt, een zeeman houdt van de zee.

Ik kan alle oceanen opnoemen en heb een honderdtal landen bezocht. Ik ben op honderden eilanden geweest en op duizend ankerplekken gelegen. Ik heb de vreemdste routes ter wereld bezeild en ben afhankelijk geweest van zee, wind en ijs. Ik zag de kleuren van het ijs en was verwonderd, ik zag de kracht van het ijs en was verbijsterd. Ik heb de leegte van de poolstreek ervaren. Ik heb over wijde zeeën gestaard. Ik bezit mijn ervaringen; de uitdaging, de strijd, de gevechten met een storm en met het dodelijke ijs, de verwondering in de stilte, de communicatie door het oog van de walvis, de keuzes tussen leven of dood. En niemand kan mij die ervaringen ooit weer afnemen.

De krijger overweegt. Hij beziet zijn positie en standpunt van het moment en overziet de veranderingen van morgen.

Het jaar daarop voer ik naar Galicië.

 

(wordt vervolgd)

 

Every journey has its own charms. Well …, there are times enough to complain. No wind or wind from the wrong direction, sails broken, behind schedule. All the things that seem to ruin the trip. This journey is not a coincidence of circumstances. Just as humans are not victims of coincidences. We are creators of our own circumstances. No hassle or pointing to an other; him or her. No, it is up to you. You create your own world. Of course there are circumstances that force you to choose. But even after that, your own choice remains decisive. Listen to the voice within you. Follow your heart, it beats.

Long distance sailing was my fascination. As much as you love to arrive, a sailor loves the sea.

I sailed all the oceans and have visited a hundred countries. I have visited hundreds of islands and anchored at a thousand anchorages. I have sailed the strangest routes in the world and depended on the sea, wind and ice. I saw the colors of the ice and saw the strength of the ice and was amazed. I have experienced the emptiness of the polar region. I have gazed across wide seas. I own my experiences; the challenge, the battle, the battles with a storm and with the deadly ice, the wonder in the silence, the communication through the eye of the whale, the choices between life and death. And no one can ever take those experiences away from me.

The warrior is considering. He looks at his position and point of view of the moment and oversees the changes of tomorrow. 

The following year I sailed to Galicia.

(to be continued


Posted in Uncategorized by with comments disabled.