The year flew by (almost) … (scroll Dutch/English) .. over een heel jaar in NL …the summer was nice and warm, the autumn calm, no winterstorms yet … sometimes such a clear skies, sometimes heavy clouds … I walk on and I wonder.

Dit was het eerste jaar dat ik nergens ben geweest. Ja, januari was ik nog 10 dagen op Lanzarote, delivery, bootje keuren en er een vakantie aan vast plakken … ik ga nooit op vakantie … ik ben onderweg !

Gladgeschoren weiden, kilometers asfalt, industrieterreinen en kaarsrecht geploegde akkers: het Nederlandse landschap lijkt volledig door mensenhanden gemaakt. Toch is Nederland niet uitsluitend cultuurlandschap. Ons land is ook gevormd door natuurkrachten. Sporen van vroeger die eens aan het werk waren zijn nog op veel plekken te zien, al doen we erg ons best om ze aan te harken, af te vlakken en recht te trekken.

Heuvellandschap is ons oudste landschap en te vinden op bv de Veluwe. Ik loop hier graag. Ik hou van de bomen en de heidevelden. Opheffing en insnijding door rivieren hebben hier geleid tot hoogteverschillen. In grote delen van Noord-, Midden- en Zuid-Nederland vind je het zandlandschap.

Tussen de hogergelegen zandlandschappen ligt het rivierengebied. Woeste stromen en rustig kabbelend water hebben dit land vormgegeven. Op de grens van land en water ligt nog een ander landschap: de duinen. Het is ons jongste en tevens meest actieve landschap: zee en wind zijn er nog dagelijks aan het werk.

Zo reed ik afgelopen zomer rond. Ik hou van de stilte dus had geen last van het corona gebeuren en langs de weg kon ik nog vaak een take-away broodje of koffie halen. Wel mis ik de open terassen … even in de zon op een comfortabele stoel een bakkie doen … zo had ik ook weinig afspraken … ook geen lezingen of voordrachten, maar nogmaals de stilte, de afstand, de alleenzaamheid deert mij niet.

Het jaar vloog voorbij (bijna)… de zomer was lekker warm, de herfst kalm, nog geen winterstormen… soms is de lucht blauw en helder, soms zware bewolking… ik loop verder en verwonder me.

This was the first year that I have been nowhere. Okay, in January I was on Lanzarote for 10 days, delivery, inspecting a boat and call it a holiday… I never go on vacation… I am on my way!

Clean-shaven meadows, kilometers of asphalt, industrial estates and perfectly straight plowed fields: the Dutch landscape seems entirely made by human hands. Yet the Netherlands is not exclusively a cultural landscape. Our country has also been shaped by natural forces. Traces of the past that were once at work can still be seen, although we do our very best to rake, flatten and straighten them.

 

 

 

Hilly landscape is our oldest landscape and can be found on the Veluwe. I like to walk here. I love the trees and the heather fields. You will find the sandy landscape in large parts of the Northern, Central and Southern Netherlands.

 

 

 

The river area lies between the higher landscapes. Wild streams and gently rippling water have shaped this land. Another landscape lies on the border of land and water: the dunes. It is our youngest and most active landscape: sea and wind are still at work there every day.

That’s how I drove around last summer. I like the silence so the corona was not bothering me and along the roads I could often get a take-away sandwich or coffee. I do miss the open terraces… just having a cup of coffee in the sun on a comfortable chair. I had only few appointments and no lectures at all … but again the silence, the distance, the aloneness don’t bother me.

The year flew by (almost) … like a shadow … the summer was nice and warm, the autumn calm, no winterstorms yet … sometimes such a clear skies, sometimes heavy clouds … I walk on and I wonder.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.