An other day in paradise … at sea (Dutch/English) … ‘s Morgens zie ik dikke regenbuien om me heen . En de spetters worden regen, echte regen. De zee is wit van de regenval. Ik sta aan dek en laat mij overspoelen. Later had ik een uil aan boord, zo ver van land. Ik hoorde de vogel denken: zo ver was ik niet weg, maar het lijkt dat ik nooit meer thuis kom…

Een dag op zee … de zoveelste … Natuur is meer, veel meer dan het groene gras. Natuur is de handreiking naar de oorsprong, het zijn speelt zich af tussen hemel en aarde. Hier op zee zijn geen hinderpalen tussen mij en mijn oer-zijn. Het is je gevoel uit je binnenste. Praat je er over ? Weinig, het leidt tot niets, overleg te plegen met wie een andere Weg bewandelt, zei Confusius!

De maan is terug als een dunne sikkel. Maar die sikkel groeit elke dag en tekent nu een zilveren rand langs een gekrulde wolk. De vrede Gods begint duizend mijl buitengaats, schreef Joseph Conrad. In al die jaren heb ik al zo vaak naar de sterren gekeken. Soms is het zo helder, dat ik een wonderlijk gevoel van binnen krijg en nog eens kijk, steeds maar weer, naar het uitspansel boven me. In de tijd dat ik met een sextant mijn plaats bepaalde kende ik een tiental bruikbare sterren. Er zijn 52 bruikbare sterren voor navigatie. Ik ben nooit astronoom geworden. Maar de uiterste extase van verwondering ken ik maar al te goed.

‘s Nachts zeil ik met de grote genua op in een heerlijke oostelijke bries.

‘s Morgens zie ik dikke regenbuien om me heen . En de spetters worden regen, echte regen. De zee is wit van de regenval. Ik sta aan dek en laat mij overspoelen. Later had ik een uil aan boord, zo ver van land. Ik hoorde de vogel denken: zo ver was ik niet weg, maar het lijkt dat ik nooit meer thuis kom…

A day at sea… the umpteenth… Nature is more, much more than the green grass. Nature is the guide to the origin, and takes place between heaven and earth. Here at sea there are no obstacles between me and my primeval being. It is your feeling from within. Are you talking about it ? Not much, it is no use to consult with those who walk another Path, said Confucius!

The moon is a thin sickle. But that sickle grows every day and now marks a silver border along a curled cloud. The peace of God begins a thousand miles offshore, wrote Joseph Conrad.

In all these years I have looked at the stars so often. Sometimes it is so clear that I get a wonderful feeling inside and look again, again and again, at the firmament above me. In the time that I navigated with a sextant, I knew about ten usable stars. There are 52 usable stars for navigation. I never became an astronomer. But I know the utmost ecstasy of wonder all too well.

At night I keep the big genoa set, in a wonderful easterly breeze. In the morning I see heavy rain showers around me. And the splashes become rain, real rain. The sea is white from the rainfall. I’m on deck and let myself be flooded.

Later I had an owl on board, so far from land. I heard the bird think: I was not that far away, but it seems that I will never come home …


Posted in Uncategorized by with comments disabled.