Geen dag is hetzelfde. Over de golven in de zon schieten duizenden vliegende vissen als lichtende speren voor de boeg weg. Ik geniet van dat verre. (Dutch/English) … I keep the same wind for days on end. In the afternoon I see a lonely bird, a Gannet. He tells me I’m not alone …

Geen dag is hetzelfde. Over de golven in de zon schieten duizenden vliegende vissen als lichtende speren voor de boeg weg. Ik geniet van dat verre. Ik kijk naar de horizon en weet dat er slechts land is op grote afstand. Ik geniet van deze waterwereld. Zeventig procent van onze aarde is water. Zeventig procent van de mens is water. Onze aarde is een levende planeet, rond suizend in het onmetelijke heelal. Ons lichaam is een deel van de materie die onze aarde het leven geeft. Wij zijn sterrenstof, want staat er niet geschreven dat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeren ?

Ik hoop zo vaak dat mijn ouders begrepen hebben dat, hoewel wij, hun kinderen, anders zijn, anders doen en anders denken, zij het zijn geweest die die vonk op ons overgebracht hebben. Ik geloof. Ik ben, ik leef. Ik voel, ik geniet, ik maak zorgen, ik hoop, ik bid, ik heb lief.

Ik hou dagen achtereen een zelfde wind. In de middag zie ik een eenzame vogel, een Jan-van-Gent. Hij vertelt me dat ik niet alleen ben…

No two days are the same. Over the waves, thousands of flying fish shoot away from the bow like shining spears. I enjoy the far nothingness. I look at the horizon and know that there is land at a great distance only. I enjoy this water world. Seventy percent of our earth is water. Seventy percent of humans are water. Our Earth is a living planet, whizzing around in the vast universe. Our body is part of the matter that gives life to our earth. We are stardust, for is it not written that we are dust and will return to dust?

I hope that my parents have understood that although we, their children, are different, act differently and think differently, it was them who conveyed the spark of life to us. I believe. I am, I am alive. I feel, I enjoy, I worry, I hope, I pray, I love.

I keep the same wind for days on end. In the afternoon I see a lonely bird, a Gannet.                    He tells me I’m not alone …


Posted in Uncategorized by with comments disabled.