Wat wil de mens nog meer ! .. (Dutch/English) .. a roof over my head, warmth, food and a handful of friends. What more does man want!

 

We leven in een bijzondere tijd. Er gebeurt veel in de wereld om ons heen, zowel op collectief als op individueel niveau, lees ik ergens. Dat zeiden ze 100 jaar geleden ook en 1000 jaar geleden ook. Ik lees een geschrift wat net is vertaald uit de hieroglyphen 2000 jaar BC ( De Rebel in de Ziel, Auteur: Bika Reed, isbn 9062716962) …. en wat staat er; .. tot wie zal ik spreken vandaag ? Want bederf zwerft over de Aarde: er komt geen einde aan ! .. tot wie zal ik spreken vandaag ? Zachtheid wordt onder de voet gelopen. Het geweld overheerst alles …. en dat 4000 jaar geleden, er is echt niets nieuws onder de zon.

Ik kan alle oceanen opnoemen en heb een honderdtal landen bezocht. Ik ben op honderden eilanden geweest en op duizend ankerplekken gelegen. Ik heb de vreemdste routes ter wereld bezeild en ben afhankelijk geweest van zee, wind en ijs. Ik zag de kleuren van het ijs en was verwonderd, ik zag de kracht van het ijs en was verbijsterd. Ik heb de leegte van de poolstreek ervaren. Ik heb over wijde zeeën gestaard. Ik bezit mijn ervaringen; de uitdaging, de strijd, de gevechten met een storm en met het dodelijke ijs, de verwondering in de stilte, de communicatie door het oog van de walvis, de keuzes tussen leven of dood. En niemand kan mij die ervaringen ooit weer afnemen. Ik zag, ik streed, ik leed, ik hoorde, ik dacht, ik voelde en ik wist. Onze aarde is misschien wel de mooiste planeet in het hele heelal. Onze aarde is een juweel om te koesteren met alles wat er leeft.

 

Nu ik op m´n site herinneringen op haal, vragen mensen me of ik het mis of wanneer ik weer weg ga. Zes keer is genoeg. Ik zocht geen antwoorden. Ik zocht niets. We hebben het in de gereguleerde maatschappij aardig voor elkaar. We leven in een maatschappij waarin we mogelijkheden hebben. We hebben kansen te worden wat we willen zijn. Ik heb een eigen boot, een dak boven m´n hoofd, warmte, te eten en een handvol vrienden, mijn leven. Wat wil de mens nog meer !

 

 

 

We live in a special time. A lot is happening in the world around us, both on a collective and an individual level, I read somewhere. They said that 100 years ago and 1000 years ago too. I read a text that has just been translated from the hieroglyphs 2000 years BC (The Rebel in the Soul, Author: Bika Reed, )…. and what does it say; .. who shall I speak to today? For corruption roams the Earth: there is no end to it! Whom can I talk to today? Kindness has vanished and rudeness descended upon everyone. …. 4000 years ago, there is really nothing new under the sun.

I can name all oceans and have visited more then hundred countries. I have been to hundreds of islands and anchored at a thousand places. I have sailed the strangest routes in the world and was depended on the sea, wind and ice. I saw the colors of the ice and was amazed, I saw the strength of the ice and was amazed. I have experienced the emptiness of the polar region. I’ve gazed across wide seas. I own my experiences; the challenge, the battle, the battles with a storm and with the deadly ice, the wonder in the silence, the communication through the eye of the whale, the choices between life and death. And no one can ever take those experiences away from me. I saw, I struggled, I suffered, I heard, I thought, I felt and I knew. I loved. Our Earth is the most beautiful planet in the entire universe. Our earth is a jewel to cherish with everything that lives.

Now that I publish memories on my site, people ask me if I am missing this seafaring life or when I will leave again. Six times is enough. I wasn’t looking for answers. I wasn’t looking for anything. We are well organized in a regulated society. We live in a society where we have opportunities. We have opportunities to become what we want to be. I have my own boat, a roof over my head, warmth, food and a handful of friends. What more does man want!


Posted in Uncategorized by with comments disabled.