I spent an hour staring at the water ahead. My mind empty …(Dutch/English) .. Ik heb een uur naar het water voor de boeg zitten staren. Mijn hoofd leeg… en ik zei tegen mezelf; ophouden, Henk, bemoei je er niet mee, ga varen !

 

 

Een paar weken terug had ik een interview met Annemarie van Lankveld .. op www.vrijheidsvinder.nl staat het interview.

De laatste dagen waaide het. Ik bleef een paar extra dagen in Ketelhaven. Hier buiten hoor je de wind .. De laatste dagen loopt de media over van Vrijheid … 4 en 5 mei … maar morgen is alles weer vergeten.

 

 

 

Ik las weer eens Loflied van Ayn Rand … voor elke vrijheidszoeker een pareltje.

In het begin was de mens onderworpen aan de góden. Maar hij verbrak hun boeien. Toen werd hij door de koningen geknecht. Maar hij verbrak hun boeien. Hij was belast door zijn geboorte, door zijn afkomst, door zijn ras. Maar hij worstelde zich vrij. Hij verklaarde tegenover al zijn broeders dat de mens rechten heeft, die geen god of koning of ander mens van hem kan afnemen. En hij stond op de drempel van de vrijheid, waar het bloed van de eeuwen achter hem voor vergoten was.

Toen kwam de regelgeving, het collectivisme.Het duurde even … toen gaf hij alles op wat hij verworven had. Deze verandering vindt plaats wanneer de mens“gevangen” zit binnen de grenzen van de samenleving. Hij denkt vrij te zijn maar is de gevangene van zijn eigen hoofd.

Ik eindig met een paar woorden uit Een Vermoeden van Vrijheid ( uitg Elmar, 2002)

Ik zet voor het eerst in weken weer de radio aan en luister naar het nieuws. Hetzelfde gezeik en gezeur. Er is nog niets veranderd. Epidemiën, bombardementen en massaontslagen. Onze “africhters” blijven de zaak sussen. Het valt allemaal wel mee.

Het weer in Nederland; wind en regen. Overeenkomstig het klimaat. Ik heb een uur naar het water voor de boeg zitten staren. Mijn hoofd leeg… en ik zei tegen mezelf; ophouden, Henk, bemoei je er niet mee, ga varen !

The last days it was windy. I stayed in Ketelhaven for a few extra days. Out here you can hear the wind .. The last days the media has been full of the word Freedom… May 4 and 5 ( Dutch Liberation Day)… but tomorrow everything is forgotten again.

Once again I read Ayn Rand’s Anthem… a gem for every freedom seeker.

In the beginning, man was subject to the gods. But he broke their chains. Then he was enslaved by the kings. But he broke their chains. He was burdened by his birth, by his lineage, by his race. But he struggled free. He declared to all his brethren that man has rights that no god or king or other man can take away from him. And he stood on the doorstep of liberty, for which the blood of the ages behind him had been shed.

Then came the regulations, collectivism. It took a while… then he gave up everything he had acquired. This change takes place when man is “trapped” within the boundaries of society. He thinks he is free but is the prisoner of his own head.

I end with a few words from Een Vermoeden van Vrijheid (Uitg. Elmar, 2002)
For the first time in weeks I turn on the radio and listen to the news. The same bullshit as ever. Nothing has changed yet. Epidemics, bombings and mass layoffs. Our “trainers” continue to calm things down. It is not that bad at all …

The weather in the Netherlands is windy and rain. According to the climate. I spent an hour staring at the water ahead. My mind empty … and I spoke up load to myself; don’t get involved, Henk, go sailing !


Posted in Uncategorized by with comments disabled.