Zonder waarom … kleur van het leven, op een zee die glinstert van kracht en licht en die je al haar kracht en al haar waarheid geeft. Dan weet je waarom je verder gaat. (Dutch/English) ..living without a “why” … Then you will know why you will go on, why you will go to the end. And you would like to go further.

Bij de meesten van ons komt het voor dat we ons plots scherp verwonderen over de vraag: ’Wat doe ik hier eigenlijk ?’ of, waar ben ik eigenlijk mee bezig ? Het woord waarom is een van de meest gebruikte vragen. Waarom dit, waarom dat. Wij zijn ontdekkers zei Neil Armstrong toen hij van de maan terug keerde. Het woord waarom laat ons verder gaan …

Dan lees ik in De Lange Route van Bernard Moitessier en ik citeer; … uitputtende stormen, gevaarlijke golven, sombere, laag boven het water hangende wolken, die alle triestheid, alle ontmoediging met zich meedragen. Toch ga je verder, misschien omdat je weet dat je verder moet, zelfs als je niet meer begrijpt waarom. Doorzichtige hemel, bloedkleurige zonsondergangen, kleur van het leven, op een zee die glinstert van kracht en licht en die je al haar kracht en al haar waarheid geeft. Dan weet je waarom je verder gaat, waarom je tot het einde toe zult gaan. En je zou nog wel verder willen. Geluid van het water… geluid van het water… geluid van het water…

 

 

Het zouden mijn eigen woorden kunnen zijn. De lange route, non-stop de wereld rond, Kaap de Goede Hoop, Kaap Leeuwin, Kaap Hoorn aan bakboord …

Een paar jaar geleden volgde ik een lezingen weekend in het Dominicaner klooster in Huissen. Het weekend werd geleid door Welmoed Vlieger. Het thema was de uitspraak van Meister Eckhart, een middeleeuwse monnik; leven zonder waarom …. die uitspraak is bij me gebleven.

 

 

For most of us it happens that we are suddenly sharply aware at the question: ‘What on earth am I doing here?’ or, for what am I doing this ? The word why is one of the most frequently used questions. Why this, why that. We are explorers said Neil Armstrong when he returned from the moon. The word why lets us move on…

 

Then I read in Bernard Moitessier’s The Long Route and I quote; … exhausting storms, dangerous waves, gloomy clouds hanging low above the water, carrying with them all the sadness, all the discouragement. Yet you move on, perhaps because you know you have to move on, even if you don’t understand why anymore. Clear skies, blood-colored sunsets, color of life, on a sea that shimmers with strength and light and gives you all its strength and all its truth. Then you will know why you will go on, why you will go to the end. And you would like to go further. Sound of the water… sound of the water… sound of the water…

It could be my own words. The long route, non-stop around the world, Cape of Good Hope, Cape Leeuwin, Cape Horn to port…

 

A few years ago I attended a lecture weekend in the Dominican monastery in Huissen. The weekend was led by Welmoed Vlieger. The theme was the saying of Meister Eckhart, a medieval monk; live without a “why”…. that statement has stayed with me.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.