De wachtkamer als observatorium. The waitingroom. ( Dutch, English)

 

Dit haal ik nog even uit het persbericht wat ik de eerste week van maart er uit heb gestuurd: Het heeft geen zin meer, een sponsor zal het niet alleen doen voor die 15 dagen wat mijn overtocht zal duren, ondanks de enorme publiciteit, maar die is te kortstondig, een sponsor wil meer en dat is begrijpelijk. Door het verstrekken van de tijd vervallen diverse evenementen en daardoor high-light-exposure voor de sponsor. Ik kan de boot nog een keer laten zien op een Hiswa te water en ik zou na de race er de St Maarten Heineken Regatte aan kunnen verbinden maar dat is ook alles.

Zoekt men sponsors dan moet men in de huid van de sponsor kruipen. Dus je eigen project is niet belangrijk. Hoe moeilijk of zwaar of spectaculair het ook is, de beoogde sponsor kijkt naar de media waarde. Dus wat hij er aan heeft.

Free publicity is gratis maar daar moet je voor winnen of bijna verzuipen. Er moet iets gebeuren om in het nieuws te komen. Een goede media campagne kost geld en dat moet je optellen bij het benodigde bedrag. Vandaar dat een VOR campagne zo veel kost. Niet de boot en de bemanning, nee het (met alle respect) circus er om heen kost geld.

Wachten heeft voor mij vooral met verveling en afhankelijkheid te maken. Om het nog sterker te zeggen: met het verprutsen van tijd. Ik zie er niets positiefs in. Je zult mij nooit horen zeggen: oh wat leuk, ik ga mijn middag doorbrengen in een wachtkamer!

Toch heb ik meer dan twee jaren gewacht op ongeveer 50 antwoorden. Het is zoiets als solliciteren. Je biedt ze het beste van je aan en wacht dan op antwoord. Soms komt die snel. Soms duurt het lang. Wat het nee-antwoord ook is, het is meestal standaard. De sponsor aanvrager moet realist blijven: ik heb waarschijnlijk niet genoeg te bieden.

DUS de zomer komt. DUS ga ik varen. Waarschijnlijk richting Noorwegen. Noorwegen is zo dicht bij. Twee nachten op zee en je bent er. En de nachten worden steeds korter. Je vaart het licht tegemoet. En ergens in m’n achterhoofd heb ik nog een extra plannetje. Hoewel dat niet hoeft. Ik ken zulke mooie stille ankerplekken. Ik ken een paar leuke stadjes. Ik bestel mijn pølsner en loop naar de stroomversnelling en kijk in het stromende water.

 

To start with the press release that I released the first week of March:

De Velde did not find a main-sponsor. Henk contemplates to stop the campaign. “It makes no sense, a sponsor will do it not only for those fifteen days what will take me to cross the Atlantic, despite the massive publicity, but that is too short, a sponsor wants more and that’s understandable,” he says.

The required amount (minimum € 200,000) for the Tennant 16-meter catamaran, was not met and sometimes you have to make a decision. ‘Better a decision than no decision.

If you are looking for sponsors then you have to crawl into the sponsor’s skin. So your own project is not important. How difficult or heavy or spectacular it is, the intended sponsor looks at the media value.

Free publicity is free, but you have to win or almost drown to get in the News. Something has to happen. A good media campaign costs money and you need to add it to the required amount. That’s why a VOR campaign costs so much. Not the boat and the crew, but the (with all respects) media-circus costs the most.

Waiting has to do with boredom and dependency. Waiting is a spat of time. You will never hear me saying: oh how nice, I’m going to spend my afternoon in a waiting room! However, I have been waiting for more than two years for about 50 answers. It’s something like applying for a job. You offer them the best and then wait for answer. Sometimes they come quickly. Sometimes it takes a long time. Whatever the no-answer is, it’s usually standard. The sponsor applicant must remain realistic: I probably do not have enough to offer.

Summer is coming. Nothing on my mind. No waiting room anymore. Probably I sail towards Norway, my favorite country in Europe. Two nights at sea and I’ll be there. And the nights are getting shorter. Sailing towards the arctic summer light. And somewhere in my mind I still have another extra plan. Though not necessary . I know such a pretty quiet anchorages. I know some nice towns. I order my pølsner and walk to the rapids and look in the fast flowing water.


Posted in Route du Rhum, Travel, Uncategorized by

PERSBERICHT (in Dutch and English).

 Twee jaar geleden op de Hiswa 2015 lanceerde Henk de Velde zijn plan om de solo zeilwedstrijd Route du Rhum 2018 te varen. Hij was bij de start geweest van de 2014 editie en ontmoette daar ex-collega’s, meestal Fransen, maar ook Sir Robin Knox Johnston, de eerste man die solo non-stop rond de wereld zeilde, in 1968. Henk kocht ooit de 60 ft catamaran British Airways van Robin en zeilde daar mee in 1988/89 in 158 dagen rond de wereld inclusief een noodstop in Nieuw Zeeland.

Robin was deelnemer van de Route du Rhum 2014 met zijn eigen Open60, een ouder type IMOCA 60. Hij was 75. De winnaar van de race was Loïc Peyron in 7,5 dagen. Robin deed er 21 dagen over en kwam als derde binnen in de open Rhum klasse. De uiterst populaire Route du Rhum is al 40 jaar oud en wordt elke vier jaar gezeild. Het is een solo wedstrijd van Saint Malo (Frankrijk) naar Guadeluope. Er deden in 2014 92 boten mee, verdeeld over vijf klassen.

Daar in 2014 ontstond het plan.
We zijn nu twee jaar verder en voor De Velde is nog geen hoofdsponsor gevonden. Henk overweegt de campagne dan ook te stoppen. “Het heeft geen zin meer, een sponsor zal het niet alleen doen voor die vijftien dagen wat mijn overtocht zal duren, ondanks de enorme publiciteit, maar die is te kortstondig, een sponsor wil meer en dat is begrijpelijk”, zegt hij. Door het verstrekken van de tijd vervallen diverse evenementen en daardoor high-light-exposure voor de sponsor. “Ik kan de boot nog een keer laten zien op een Hiswa te Water en ik zou na de race er de St Maarten Heineken Regatte aan kunnen verbinden maar dat is ook alles…”

Het benodigde bedrag (minimaal € 200.000) om de 16 meter Tennant catamaran, die hij er voor had willen hebben zijn niet binnengehaald en soms moet je dan een beslissing maken. ‘Better a decision than no decision‘, citeert Henk de Velde nu Pieter Heerema die vorige week op 65-jarige leeftijd juist de Vendée Globe rond de wereld heeft uitgevaren.

Helemaal geeft De Velde het echter nog niet op: “Ik ga geen actieve campagne meer voeren, maar je weet nooit wie ik tegen het lijf loop….”

Op vrijdag 10 maart is De Velde van 13.00 tot 14.30 op de HISWA aanwezig in het Paviljoen Zeemanschap, standnummer 07.205. 

Na de HISWA kom ik met plannetjes voor dit jaar  … ergens heen  of turend naar de horizon.

Two years ago at the Amsterdam boatshow, Henk de Velde launched his plan to sail the Route du Rhum in 2018. He was at the start of the 2014 edition and met former colleagues, mostly French, but also Sir Robin Knox-Johnston, the first man to solo nonstop sailed around the world in 1968. Henk once bought the 60 ft catamaran British Airways from Robin and sailed (1988/89) in 158 days around the world including an emergency stop in New Zealand.

Robin was a participant of the Route du Rhum in 2014 with his own Open60, an older IMOCA 60. He was 75. The winner of the race was Loïc Peyron in 7.5 days. It took Robin 21 days to finish third in the open Rhum class. The extremely popular Route du Rhum is already 40 years old and is sailed every four years. It is a solo race from Saint Malo (France) to Guadeluope. In 2014 there were 92 participents, divided into five classes.

The idea was born. We are now two years later and De Velde did not find a main-sponsor. Henk contemplates to stop the campaign. “It makes no sense, a sponsor will do it not only for those fifteen days what will take me to cross the Atlantic, despite the massive publicity, but that is too short, a sponsor wants more and that’s understandable,” he says.

The required amount (minimum € 200,000) for the Tennant 16-meter catamaran, was not met and sometimes you have to make a decision. ‘Better a decision than no decision, “Henk de Velde cites Pieter Heerema, who just finished the Vendée Globe.

De Velde does not give up entirely : “I will not actively campaigning anymore, but you never know who I run into ….”

After the Amsterdam Boatshow 2017 (8 – 12 march) I will come with the plans for this year … going somewhere or gazing at the horizon.


Posted in Route du Rhum, Uncategorized by

Gedachten en tactiek, thoughts and tactics (Dutch/English)

 

z11Waarom ik nog niet terug ben in de IJsseldelta ? Daar wilde je toch heen ? Vooral nu het nog zo mooi weer is. Juist daarom ben ik er nog niet. Waterrecreatie heet tegenwoordig het spelevaren.

En dat mag natuurlijk. Ik spreek mensen die zodra ze op hun boot stappen alle stress van hen afvalt.

Ik denk zelfs dat de meesten dat hebben.

 

rowIk ook. Maar toch … ik heb nog een spelevaart bootje van 24 ft in m’n hoofd om af en toe te raggen of … en daar gaat Henk weer; mee te doen aan de Small Ships race volgend jaar … maar maar heb je dan de Route du Rhum opgegeven ? Nee. In m’n vorige stukje schreef ik dat ik van tactiek moet veranderen en wat gebeurd er ik vind een andere betaalbare optie … a small tri (40 ft) en zeer opvallend, uniek er is er maar 1 van. I.p.v € 300.000 zie ik me zelf de Route zeilen voor € 100.000 ….niet dat ik dat bedrag heb liggen maar ..

 

 

Eerste paar weken naar de IJsseldelta. Nu alle vakanties voorbij zijn en na dit weekend het weer weer normaal wordt, wordt het daar rustig … stil … niks … genoeg !!

En je nieuwe boek dan, Henk ? Ik heb het met zeer veel plezier geschreven. Elke reis die daarin verhaald wordt beleef ik in m’n hoofd. Als er dan geen grote uitgever 10.000 exemplaren wil verkopen dan hou ik het mooi voor mezelf !! Hoewel …

Why I’m not back at anchor ? Since I still wanted to go there. Especially now that the weather is so beautiful. But that is why I am not there still alongside the dock. No-one is here . Vacation is over. Everyone works or goes to school. So here I am .. planning !

I still have a fun catamaran of 24 ft into my head to …possible ..take part in the Small Ships race next year … but I  also have not given up the Route du Rhum 2018 plan. No.

small-tri-5In my previous article I wrote that I should change tactics and what happened; I found another affordable option … a small tri (40 ft) and very eye-catching. Instead of € 300,000 I need  € 100,000 … not that I have this amount on the bank .. but …

But first a  few weeks quiet at anchor … autumn is near, leaves are falling, a safe place sheltered by the shore and the trees .. quiet … nothingness … enough !!


Posted in Route du Rhum, Writings by

Op zijn kooi uitgestrekt legde hij zijn hand op zijn kloppend hart. ( partly in English)

De HISWA te water is weer voorbij. In het MOTORBOOT theater had ik 2 keer de zaal vol. Fijn …anders zou ik er niet zijn. Heb je nog iets bijzonders gezien ? Dat is moeilijk want iedere boot of product heeft z’n charme … de Motorboot van het jaar vind ik toch de Bege 42 allrounder … en uh ..ja er lag een aluminium van Vossen tender van 8,5 mtr … wow zo een wil ik er wel bij.

Maar Henk is tevreden met zijn Solitario.

A Hiswa 5Het doel is ook anders maar dat hebben jullie wel tussen de regels door in m’n vorige stukjes gelezen. Ik heb nog het oog op een 24 ft catamaran … een zeil-scheur-bakkie waarin je nog kunt slapen ook. En er lopen nog twee zeer serieuze sponsoraanvragen voor de Route du Rhum.

Is de rust nog niet weer terug gekeerd Henk ?

Ja zeker wel of bijna …

Uit Lot Onbekend.

A Hiswa 4Hij luisterde naar het ruisen van het water. Het spoor achter hem was te volgen tot waar de golven het vernietigden. Op zee was hij niet te volgen. Niemand zag hem. Maar een kleine groep wist van zijn bestaan en men dacht aan hem. Hij aan hen en aan een wereld vol schermutselingen. Grote, kleine, persoonlijke en onpersoonlijke, de strubbelingen van dichtbij en van veraf. Het wordt steeds moeilijker jezelf te zijn. Dat besefte hij het duidelijkst op zee. Iedereen wil deel uitmaken van je leven want iedereen is onderdeel van de samenleving. Voor kluizenaars is er geen plaats. Die trokken zich vroeger al terug in de woestijnen en bergen en kleden zich in kamelenhuiden en aten sprinkhanen. Dat moet je vandaag eens proberen. Dan word je opgesloten. In de gaten in de bewolking boven hem zag hij sterren. Als die maar een keer per jaar te zien zouden zijn, zou de mensheid elk jaar opnieuw uitlopen. Nu kijkt men nauwelijks naar de schoonheid van de sterrenhemel. Op zijn kooi uitgestrekt legde hij zijn hand op zijn kloppend hart.

O no its not the end … although I feel I have to change my tactics. Two possible sponsors still have to answer my proposal for the Route du Rhum. It has to happen the coming months otherwise I change plans. No plan A or B, just plans with nothing is impossible on my mind.

I wrote a book (in Dutch). Sometimes I publish short parts of it . Destination Unknown.

miyamotu3He listened to the murmur of the water. He looked at the wake his vessel made. No one saw him, no one knew where he was, but a small group of his closest friends, and they thought of him. He thought of them and their world full of skirmishes. Big, small, personal and impersonal, the struggles up close and afar. this He realized this most clearly at sea. Everyone wants to be part of your society. There is no place for hermits. Centuries back they withdrew already back in the deserts and mountains and dressed in camel skins and ate grasshoppers. You should try this today. They come and lock you up.Through the holes in the clouds above him he saw stars. When this would happen once a year, mankind would go out and look and were amazed. But now, barely ones are looking at the beauty of the starry sky. In his bunk he laid his hand on his beating heart.


Posted in Route du Rhum, Travel, Uncategorized by

Overpeinzingen and some in English about the plans (Dutch/English)

50 jaren heb ik rond de wereld gezworven.

Natuurlijk was ik tussen de diverse reizen terug in het land van oorsprong maar die tussentijd was ik altijd bezig met het volgende project; de volgende reis. 50 jaren heb ik de vrijheid geproefd van een eigen eigen, in een eigen staat met universele regels die overal in het universum gelden; …. ook al was het een leven gebaseerd op eigen dromen; de jongensdroom. Tegenwoordig geeft men seminars over het volgen van je hart, het volgen van je droom. Dat dit iets heel natuurlijks is en leeft in iedere mens is vergeten. Het is een levensles geworden die we opnieuw moeten leren.

6) Een van de stille ankerplekken.En nu ben ik al 5 jaren terug. Naast de heel leuke dingen, die vaak te maken hebben met onverwachte ontmoetingen en verwondering wordt ik steeds meer binnen getrokken in de nonsense wereld van de reality show wat het leven heet; een grote nonsense reality show waar gediscuseerd wordt over noem maar op alle nonsense die woorden voort kunnen brengen.

Regeringen en instanties die niet meer regeren doch zich bemoeien met als het even kan elk individueel leven.

Ik ben niet meer bezig met weggaan. Ik ben onderweg.

In deze wereld maar niet van deze wereld.

Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw bedoeling voor mij niet. Psalm 119 : 19

mistVoorbij iedere kaap ligt er weer een nieuwe wereld te wachten om verkend te worden. Alles is mogelijk, als je voorbij de kaap durft te gaan.

 

 

 

In my last blog I promised an English version. Here it is. Its about the Route du Rhum. And its about time. Is there time enough / Do I run out of time ? This coming months I still focus and several sponsor proposals have not been answered yet.

Its summertime, you know.

Longing for the ocean.

If you want to be the overall winner, a no-limit trimaran has to be built. Cost between € 8 – and 20 million. But there are various classes and each class has its winner. The Rhum (open) class have boats between12 and 18 meters. These are usually types that do not fit into a class.

A SchilhandtekThe Rhum record is 17 days.

In 2014 the oldest participant was Sir Robin Knox Johnston.

He was 75 years old and famous for being the first man who ever sailed non-stop around the world in1968. He had a very respectable boat (Rhum class), and took 21 days to finish. But attracted great attention due to its age.

Henk came close the world record of 109 days. He needed 119 days. He gained worldwide fame with his journeys, not only in tropical waters but also in the icy waters of the Arctic sea.

Henk is now 67. In 2018 there is a new Route du Rhum. Then he is almost 70. In 2018, Henk wants to participate with a spectacular catamaran. No overall winner, he aims for 15 days … but an absolute class winner.


Posted in Route du Rhum, Sense and Logic, Writings by