Animals seen ? (Dutch/English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg zijn is een tijdloze onderneming. Ik bedoel het echte onderweg zijn. Niet het bezoeken van exotische plekken met witte stranden en palmbomen. Ik bedoel het reizen over lange, grijze afstanden, tussen hier en daar tussen verschrikking en verwondering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van het zuidelijk halfrond naar het noordelijk halfrond omdat de wereld rond is. Voordat we weer verder trekken laat ik jullie foto’s zien van de dieren die ik hier in Alaska SE tegenkwam … soms gevaarlijk dichtbij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Being on the road is a timeless undertaking. I mean the real thing is being on your way. Not visiting exotic places with white beaches and palm trees. I mean traveling long, gray distances, between here and there between horror and wonder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the Southern Hemisphere to the Northern Hemisphere because the world is round. Before we move on I will show you pictures of the animals that I encountered here in Alaska SE … sometimes dangerously close.


Posted in Uncategorized by

Sand Point, Katmai, Kodiak and Icy Bay (Dutch/English)

Sommigen denken dat ik deze ervaringen deel omdat ik het mis. Maar weet dat je, als je ouder wordt, alleen de dingen mist die je niet hebt gedaan.   Sterling Hayden, (1916-1986).schrijft; ” And in the worship of security we fling our lives beneath the wheels of routine-and before we know it our lives are gone. The dreams of  youth grow dim where they lie caked in dust on the shelves of patience. Before we know it, the tomb is sealed. Where, then lies the answer? In choice. Which shall it be: bankruptcy of purse or bankruptcy of life?

Bij het opruimen kwam ik schilderijtjes tegen en ik kreeg de laatste 100 boeken van Over Eilanden  en Reizen tussen Zand en Ijs, in mn bezit. Dan ontstaan geen dromen want herinneringen zijn niets vergeleken met de ervaring zelf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sand Point ligt vol visserschepen. Het is mistig of het stormt. Een dorp vol zeelui en ik voel me er thuis. Daarna doorgezeild naar Geographic Bay op het schiereiland Katmai. Vulkaanas op de bergen en bruine beren op het strand. Op Kodiak lig ik een week. Op een bankje op de boulevard val ik gewoon in slaap. Toen ik Monks Rock bookstore binnenkwam zag ik meteen dat dit een ander soort boekwinkel was. En zo kwam ik diezelfde avond nog op de St. Innocent’s Academy, een instituut opgericht en geleid door father Paisius da Silva. Het is een opvangtehuis voor moeilijk opvoedbare of jonge mensen aan de zelfkant en is gebaseerd op liefde voor de medemens.

 

De volgende stop is Icy Bay. Het water zelf is koud, 8 graden, en de buitentemperatuur ook. Dat komt door het vele ijs en de bergen om me been. Ik lig nu op een prachtplek. lets te dicht bij de wal, maar dan kan ik de beren goed zien. Op een wandeltocht tussen de bomen schrik ik als er een zwarte beer naar me kijkt. De hoge berg waar ik op uitkijk is Mount St. Elias, met 5500 meter de vijfde hoogste berg van Noord-Amerika. De zon schittert op de hoge sneeuw. Het water heeft een ondoorzichtbare kleur alsof er melk in drijft.

 

Some think I share these experiences because I miss it. But know that as you get older, you only miss the things you haven’t done. Sterling Hayden, (1916-1986) wrote; And in the worship of security we fling our lives beneath the wheels of routine-and before we know it our lives are gone. The dreams of youth grow dim where they lie caked in dust on the shelves of patience. Before we know it, the tomb is sealed. Where, then lies the answer? In choice. Which shall it be: bankruptcy of purse or bankruptcy of life?

When cleaning  my present vessel I came across paintings and I got the last 100 books of Over Islands and Travel between Sand and Ice, in my possession. I made 8 picture books. Every picture tells a story. Then no dreams arise, memories are nothing compared to the experience itself.

Sand Point is full of fishing vessels. It is foggy or stormy. A village full of sailors and I feel at home. I carried on to Geographic Bay on the Katmai peninsula. Volcano ash on the mountains and brown bears on the beach. I spend a week on Kodiak. I just fell asleep on a bench on the boulevard. When I entered Monk’s Rock bookstore I immediately saw that this was a different kind of bookstore. And so that same evening I came to St. Innocent’s Academy, an institute founded and run by Father Paisius da Silva. It is a shelter for difficult to educate or young people on the seamy side and is based on love for others.

 

 

 

 

 

 

 

 

The next stop is Icy Bay. The water itself is cold, 8 degrees, and so is the outside temperature. That’s because of the many icefloats and the mountains around me. I am anchored in a beautiful place. Somewhat too close to the shore, but then I can see the bears. On a walk among the trees, I am shocked when a black bear looks at me. The high mountain I overlook is Mount St. Elias, which is the fifth highest mountain in North America at 5500 meters. The sun shines on the high snow. The water has an invisible color as if milk was floating in it.


Posted in Uncategorized by

Unalaska, Dutch harbor and beyond (Dutch/English)

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste keer dat ik in Dutch harbor was, was met de Campina in 2003 op doorreis naar Providenya ( Chukotka Rusland). Ik ontmoette daar Tork, de custom officer en met hem heb ik toen de Pyramid beklommen. In de verte zag ik de Campina liggen. De tweede keer was met de Juniper in 2010. Vanmorgen bij het aanlopen van Unalaska Bay werd het licht en de lucht brak open. Maar bij het naderen van de haven kwamen de windstoten door de vallei razen. Hier regeren de wind en de mist. Maar dit mystieke land dat zich grotendeels verbergt heeft mij ook haar geweldige pracht laten zien. Ik was soms zelfs ontroerd door de subtiele kleuren in het niets. Dutch Harbor is een industriehaven, vooral bekend de TV serie de Deadliest Catch over de krabbenvisserij. Unalaska is het grootste eiland van de Aleoeten. Het achterland van Dutch harbor is mooi. Ik maak hier een pracht foto van een wit schip onder Nederlandse vlag. Seatrade heeft koelschepen over de hele wereld varen en hier haalden ze natuurlijk vis, kreeften en krabben. Ik vertrek na een paar dagen. De zee is onberekenbaar. Er staan ook zware stromen tussen de eilanden.

 

250 mijl naar Sand Point. Het begint ruw. Het is stroom tegen wind en de zee loopt er doorheen. Maar dan krijg ik de wind mee tot bijna door de Akutanpas. Ik zie de fantastische Shishaldin vulkaan in onwereldse, blauwe kleuren. De Akutanpas is ook de vaarweg voor de grote scheepvaart. Als de wind weer eens wegvalt krijg ik ook de stroom tegen. Vijf mijl duurt drie uur. Her is weer dikke mist en met de radar kan ik de scheepvaart mooi ontwijken.  Het is avond en donker ais ik Sand Point binnenloop. De volgende dag stormt het, Ik had de depressie aan zien komen. Gelukkig lig ik op tijd binnen. Het regent en de temperatuur komt niet boven de 10 graden.

 

The first time I entered Dutch harbor was in transit with the Campina in 2003 to Providenya (Chukotka Russia). There I met Tork, the custom officer and with him I climbed the Pyramid. In the distance I saw my tiny vessel.

 

The second time was with the Juniper in 2010. The morning, approaching Unalaska Bay, the sky broke open. But as I  approached, gusts of wind rushed through the valley. Here the wind and mist reign. But this mystical country that is largely hiding in clouds and mist has also shown me its tremendous splendor. I was sometimes moved by the subtle colors in nothingness. Dutch Harbor is an industrial port, best known for the TV series the Deadliest Catch about crab fishing. With the VHF I call the port authorities. I got a berth behind the Spit.  It is far from the village, but there are many ships, so there is traffic on the road. Hitchhiking is easy. The harbor master tells that there is a usable old bicycle behind the building. I can use it. Unalaska is the largest island of the Aleutian Islands. The hinterland of Dutch harbor is beautiful. Here I make a beautiful photo of a white ship flying the Dutch flag. Seatrade has refrigerated ships (reefers) sailing all over the world and here they naturally loaded fish, lobsters and crabs. I leave after a few days. The sea is incalculable. There are also heavy currents between the islands.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 miles to Sand Point. It starts rough. It is current against wind. But then I get a following wind almost to the Akutan Pass. I see the fantastic Shishaldin volcano in unworldly blue colors. The Akutan Pass is also the shipping lane for large shipping. When the wind drops again I also get the current against. Five miles takes three hours. It is again thick fog and with the radar I can avoid shipping nicely. It is evening and dark when I enter Sand Point. The next day it storms, I had seen the depression coming. Fortunately I arrive on time. It rains and the temperature does not rise above 10 degrees.

 

 

 


Posted in Uncategorized by

Continuing the islands journey (Dutch/English)

Na de onderbreking om maar niet meer naar het nieuws te luisteren ga ik nu door met de reis langs de Aleoeten en vervolge ns. Met Frans Mouws schreef ik daar een boek over, #OverEilanden en andere streken. Omdat de Alk Heijnen als uitgever is gestopt heb ik de laatste 100 exemplaren van dit boek op kunnen kopen. Die liggen nu in m’n bergplaats. Voor geinterreseerden zie SHOP op deze site. Dat boek bied ik nu samen aan met een fotoalbum.

 

Ik schreef dat ik Adak had verlaten en Atka mijn volgende bestemming was maar het weer veranderde en ik zeilde door naar Unalaska. Ik vaar tussen de Andreanof Eilanden door. Het is prachtig. Het groene mos tekent zich af tussen de witte mistslierten en de harde, zwarte bergen waar sneeuw op de hellingen blijft liggen. Het is zo mooi en ook zo stil. Ik hoor alleen het ruisen van mijn scheepje door het water. Af en toe kreunt het zeil. Zilveren vissen springen uit het water. Tussen de hoge mist komt de zon af en toe door.

 

 

Er staan rare golven of een dooreenlopende deining uit het niets. Dat komt of door stroom of door onderzeese vulkanische activiteiten. Ook heb ik de stroom tegen. Van Atka zie ik niks meer dan een waas.  Nog 300 mijl naar Dutch Harbor. Morgenvroeg zou er een goede zuidwestelijke wind komen. Daar moet ik gebruik van maken.

 

 

 

After the interruption to stop listening to the news, I now continue the journey along the Aleutian Islands and beyond. I left Adak for Atka as my next destination but the weather changed and I sailed on to Unalaska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sailing between the Andreanof Islands. It’s beautiful. The green moss stands out between the white fog and the hard, black mountains where snow remains on the slopes. It is so beautiful and so quiet. I only hear the rustling of my boat through the water. Every now and then the sail groans. Silver fish jump out of the water. The sun comes in from time to time between the high fog.

There are strange waves or a continuous swell from nowhere. That is either due to currents or submarine vulcanic  rumblings. I see not much more than a blur of Atka. Another 300 miles to Dutch Harbor. Tomorrow morning there would be a good southwest wind. I have to make use of that.


        
        
          
          
Posted in Uncategorized by

Bemoei je er niet mee, Henk, there is no news everything repeats. (Dutch/English)

Zo vaak roep ik hardop tegen mezelf “bemoei je er niet mee, Henk “ maar toch … eens ben ik 7 jaren weg geweest, mn eerste wereldreis van 1978 tot 1985 .. ik kwam terug en NIETS WAS VERANDERD … nu lees ik in #EenKrijgeronderwegnaarhuis op blz 160.
 

In de winter van 2010 bezeilde ik BC (Canada).
Aan het eind klaar ik weer in in Friday harbor (USA) en ik lees een paar kranten. Er is geen enkele wereldreis zonder een revolutie, ergens. Het nieuws heeft nieuws nodig. In elke krant staat hetzelfde. Op de radio kun je het elk uur ook horen. Er is geen nieuws. Alles herhaalt zich. Geschiedenis wordt geschreven. Door elke generatie opnieuw. En dan hoor je dat het weer in de wereld in de war is en de klimaten veranderen en de ene natuurramp de andere opvolgt. Waar of niet waar ? Er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Dat wat communicatie heet, digitaal of analoog of krant of gerucht, is enkel een snelle verspreiding van al dat zich herhalende nieuws. Gebeurt er iets nu dan hoor je het dezelfde dag op het nieuws. De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. Alles is en alles is geweest.
 
Ik denk zo vaak: Niet meer luisteren, Henk, geen krant meer kopen. Ik lees Fahrenheit 451 van Ray Bradbury. Het is de derde keer dat ik het lees. Soms denk ik dat het een vervolg is op Brave New World en dat Fahrenheit 451 een vervolg heeft gekregen in The Road van Cormac McCarthy.

So often I call out loud to myself “don’t interfere, Henk” but still … once I have been away for 7 years, my circumnavigation from 1978 to 1985 .. I came back and NOTHING HAD CHANGED …

now I read in one of my books (Een Krijger onderweg naar huis) on page 160.

 

 

In the winter of 2010 I sailed BC (Canada).
After BC I cleared in Friday harbor (USA) and read a few newspapers. There is no journey without a revolution anywhere. The news needs news. The same news in every newspaper. You can also hear it on the radio every hour. There is no news. Everything repeats. History is being written. Through every generation. And then you hear the world is confused and the climates are changing and one natural disaster follows another. True or False ? There will be wars and rumors of wars. What is called communication, digital or analog or newspaper or rumor, is only a quick spread of all that repetitive news. If something happens now you will in the news the same day. History is being written anew. Everything is and everything has been.

I often think: don’t listen, Henk, don’t buy a newspaper. I read Fahrenheit 451 from Ray Bradbury. It is the third time I read it. Sometimes I think it’s a sequel to Brave New World and Fahrenheit 451 was sequeled by The Road of Cormac McCarthy.


Posted in Uncategorized by